sábado, 7 de mayo de 2011

Selección de Poemas Elegíacos

TEXTO 1. LEÓNIDAS (s. III a.C.), AG 7.452

            Μνήμης Εὐβούλοιο σαόφρονος, ὦ παριόντες,
            En recuerdo del discreto Eubulo, caminantes,
                        πίνωμεν· κοινὸς πᾶσι λιμὴν Ἀίδης.
                        bebamos; puerto común de todos es el Hades.

TEXTO 2. LEÓNIDAS (s. III a.C.), AG 7.163

            Τίς τίνος εὖσα, γύναι, Παρίην κίονα κείσαι; -
            ¿Quién eres e hija de quién, mujer, junto a una columna de Paros?
            ,,Πρηξὼ Καλλιτέλευς.” – Καὶ παδαπή; - ,,Σαμίη.”
            Praxo hija de Caliteles. - ¿De qué patria? – Samia.
-         Τίς δέ σε καὶ κτέρειξε; - ,,Θεόκριτος, ᾧ με γονῆες
¿Y quién te enterró? – Teócrito, a quien mis padres
ἐξέδοσαν.” – Θνῄσκεις δ’ ἐκ τίνος; - ,,Ἐκ τοκετοῦ.”
me entregaron. - ¿A causa de qué mueres? – De parto.
- Εὖσα πόσων ἐτέων; - ,,Δύο κεἴκοσιν.” - Ἦ ῥά γ’ ἄτεκνος; -                                5
- ¿Cuántos años tenías? – Veintidós. - ¿Acaso sin hijos? -
                        ,,Οὐκ, ἀλλὰ τριετῆ Καλλιτέλην ἔλιπον.”
                        No, a Caliteles dejé con tres años.
            - Ζώοι σοι κεῖνός γε καὶ ἐς βαθὺ γῆρας ἵκοιτο. -
            - Ojalá que viva y llegue a la vejez avanzada. -
            ,,Καὶ σοί, ξεῖνε, πόροι πάντα Τύχη τὰ καλὰ.”
            Y a ti, extranjero, Fortuna te dé muchas cosas buenas.

TEXTO 3. ASCLEPÍADES (s. IV-III a.C.), AG 7.217

            Ἀρχεάνασσαν ἔχω, τὰν ἐκ Κολοφῶνος ἑταίραν,
            Tengo a Arquianasa, la hetera de Colofón,
                        ἇς καὶ ἐπὶ ῥυτίδων ὁ γλυκὺς ἕξετ’ Ἔρως.
                        sobre las arrugas de la cual también se asentaba el dulce Eros.
            ἆ νέον ἥβης ἄνθος ἀποδρέψαντες ἐρασταὶ
            ¡Oh amantes que cosechasteis la flor nueva de su juventud
                        πρωτοβόλου, δι’ ὅσης ἤλθετε πυρκαϊῆς.
                        recién brotada!, por cuánto ardor pasaste.

TEXTO 4. ASCLEPÍADES (s. IV-III a.C.), AG 7.500

            Ὦ παρ’ ἐμὸν στείχων κενὸν ἠρίον, εἶπον, ὁδῖτα,
            ¡Oh paseante junto a mi tumba vacía, dí, caminante,
                        εἰς Χίον εὖτ’ ἂν ἵκη, πατρὶ Μελησαγόρῃ,
                        cuando llegues a Quíos, a mi padre Meleságoras,
            ὡς ἐμὲ μὲν καὶ νῆα καὶ ἐμπορίην κακὸς Εὖρος
            que un pérfido Euro destruyó a mí y a mi nave
                        ὤλεσεν, Εὐρίππου δ’ αὐτὸ λέλειπτ’ ὄνομα.
                        y a mi carga, y que de Euripo ha quedado tan solo el nombre.

TEXTO 5. POSIDIPO (s. IV-III a.C.), AG 7.170

            Τὸν τριετῆ παίζοντα περὶ φρέαρ Ἀρχιάνακτα
            A Actianacte que a los tres años jugaba junto a un pozo
                        εἴδωλον μορφᾶς κωφὸν ἐπεσπάσατο·
                        atrajo una imagen muda de una forma;
            ἐκ δ’ ὕδατος τὸν παῖδα διάβροχον ἅρπασε μάτηρ
            del agua al niño empapado arrebató la madre
                        σκεπτομένα, ζωᾶς εἴ τινα μοῖραν ἔχει.
                        observando, si tenía algo de vida.
            Νύμφας δ’ οὐκ ἐμίηνεν ὁ νήπιος, ἀλλ’ ἐπὶ γούνοις                                     5
            No deshonró a las Ninfas el infante, sino que sobre las rodillas
                        ματρὸς κοιμαθεὶς τὸν βαθὺν ὕπνον ἔχει.
                        de su madre dormido el profundo sueño tenía.

TEXTO 6. ARQUÍLOCO, fragmento 13 West

            κήδεα μὲν στονόεντα Περίκλεες οὔτέ τις ἀστῶν
            Tus fúnebres quejas, Pericles, ningún ciudadano
                        μεμφόμενος θαλίηις τέρψεται οὐδὲ πόλις·
                        censurará, ni tampoco la ciudad, entre fiestas;
            τοίους γὰρ κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
            tales eran aquellos que las das del mar bravío
                        ἔκλυσεν, οἰδαλέους δ’ ἀμφ’ ὀδύνηις ἔχομεν
                        sepultaron, hinchados por las penas tenemos
            πνεύμονα. ἀλλὰ θεοὶ γὰρ ἀνηκέστοισι κακοῖσιν,                                         5
            los pulmones. Pero los dioses, amigo mío,
                        ὦ φίλ’, ἐπὶ κρατερὴν τλημοσύνην ἔθεσαν
                        establecieron como droga para males sin remedio
            φάρμακον. ἄλλοτε ἄλλος ἔχει τόδε· νῦν μὲν ἐς ἡμέας
            la firme resignación. Ya uno, ya otro los tiene. Hoy nos tocó
                        ἐτράπεθ’, αἱματόεν δ’ ἕλκος ἀναστένομεν,
                        a nosotros, y una sangrienta herida lloramos,
            ἐξαῦτις δ’ ἑτέρους ἐπαμείψεται. ἀλλὰ τάχιστα
            luego alcanzará a otros. Sino que al punto
                        τλῆτε, γυναικεῖον πένθος ἀπωσάμενοι.                                            10
                        resignaos y dejad ese llanto de mujeres.

TEXTO 7. TIRTEO (VII), F12 West

            οὔτ’ ἂν μνησαίμην οὔτ’ ἐν λόγωι ἄνδρα τιθείην
            No quisiera recordar ni evocar con elogios a nadie
                        οὔτε ποδῶν ἀρετῆς οὔτε παλαιμοσίνης,
                        por su excelencia en correr o en la pelea de puños,
            οὐδ’ εἰ Κυκλώπων μὲν ἔχοι μέγεθός τε βίην τε,
            ni aunque tuviera la altura y la fuerza de un Cíclope,
                        νικώιη δὲ θέων Θρηΐκιον Βορέην,
                        y venciera en carreras al tracio Bóreas,
            οὐδ’ εἰ Τιθωνοῖο φυὴν χαριέστερος εἴη,                                                      5
            ni si fuera de figura más bello que Titono,
                        πλουτοίη δὲ Μίδεω καὶ Κινύρεω μάλιον,
                        y superara en riquezas a Midas y a Ciniras,
            οὐδ’ εἰ Τανταλίδεω Πέλοπος βασιλεύτερος εἴη,
            y más regio fuera que Pélope, hijo de Tántalo,
                        γλῶσσαν δ’ Ἀδήστου μειλιχόγηρυν ἔχοι,
                        y una lengua más dulce que Adrasto tuviera
            οὐδ’ εἰ πᾶσαν ἔχοι δόξαν πλὴν θούριδος ἀλκῆς·
            y una fama cabal, pero pereciera de ánimo de lucha;
                        οὐ γὰρ ἀνὴρ ἀγαθὸς γίνεται ἐν πολέμωι                                           10
                        que no hay hombre de valor en el campo de guerra
            εἰ μὴ τετλαίη μὲν ὁρῶν φόνον αἱματόεντα,
            más que el que osa presenciar la matanza sangrienta,
                        καὶ δηίων ὀρέγοιτ’ ἐγγύθεν ἱστάμενος.
                        y se lanza a enfrentarse de cerca del feroz enemigo.
            ἥδ’ ἀρετή, τόδ’ ἄεθλον ἐν ἀνθρώποισιν ἄριστον
            Ésa es la virtud, ésa entre los hombres la máxima gloria
                        κάλλιστόν τε φέρειν φίνεται ἀνδρὶ νέωι.
                        y el más hermoso premio al alcance de un joven guerrero.
            ξυνὸν δ’ ἐσθλὸν τοῦτο πόληΐ τε παντί τε δήμωι,                                          15
            Un bien común a la ciudad y al pueblo entero es
                        ὅστις ἀνὴρ διαβὰς ἐν προμάχοισι μένηι
                        el hombre que, erguido en vanguardia, se afirma
            νωλεμέως, αἰσχρῆς δὲ φυγῆς ἐπὶ πάγχυ λάθηται,
            sin descanso, y olvida del todo la fuga infamante,
                        ψυχὴν καὶ θυμὸν τλήμονα παρθέμενος,
                        exponiendo su vida y su ánimo audaz y sufrido,
            θαρσύνηι δ’ ἔπεσιν τὸν πλησίον ἄνδρα παρεστώς·
            y enardece con sus palabras al que combate a su lado;
                        οὖτος ἀνὴρ ἀγαθὸς γίνεται ἐν πολέμωι.                                           20
                        éste resulta ser el hombre valioso en la guerra.
            αἶψα δὲ δυσμενέων ἀνδρῶν ἔτρεψε φάλαγγας
            Y pronto las ásperas formaciones de los enemigos
                        τρηχείας· σπουδῆι δ’ ἔσχεθε κῦμα μᾶχης,
                        rechaza; y con su afán detiene la ola de la batalla,
            αὐτὸς δ’ ἐν προμάχοισι πεσὼν φίλον ὤλεσε θυμόν,
            pero él mismo cayendo perdió su calma,
                        ἄστυ τε καὶ λαοὺς καὶ πατέρ’ εὐκλεΐσας,
                        glorificando a la ciudad, a su pueblo y a su padre,
            πολλὰ διὰ στέρνοιο καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης                                           25
            traspasado muchas veces de frente, a través de su pecho
                        καὶ διὰ θώρηκος πρόσθεν ἐληλάμενος.
                        y del escudo de forma de ombligo y su coraza.
            τὸν δ’ ὀλοφύρονται μὲν ὁμῶς νέοι ἠδὲ γέροντες,
            a éste lo lloran lo mismo los viejos que los jóvenes,
                        ἀργαλέωι δὲ πόθωι πᾶσα κέκηδε πόλις,
                        y toda la ciudad está embargada con profundo sentimiento,
            καὶ τύμβος καὶ παῖδες ἐν ἀνθρώποις ἀρίσημοι
            y su tumba y sus hijos entre los hombres son muy ilustres
                        καὶ παίδων παῖδες καὶ γένος ἐξοπίσω·                                              30
                        y los hijos de sus hijos y todo su linaje en adelante;
            οὐδέ ποτε κλέος ἐσθλὸν ἀπόλλυται οὐδ’ ὄνομ’ αὐτοῦ,
            jamás su hermosa gloria muere ni su nombre,
                        ἀλλ’ ὑπὸ γῆς περ ἐὼν γίνεται ἀθάνατος,
                        sino que, aunque esté bajo tierra, llega a ser inmortal,
            ὅντιν’ ἀριστεύοντο μένοντά τε μαρνάμενόν τε
            aquél que ha destacado resistiendo y peleando
                        γῆς πέρι καὶ παίδων θοῦρος Ἄρης ὀλέσηι.
                        por su tierra y por sus hijos, a quien el cruel Ares destruyera.
            εἰ δὲ φύγηι μὲν κῆρα τανηλεγέος θανάτοιο,                                                 35
            Y si escapa a la suerte de una muerte doliente,
                        νικήσας δ’ αἰχμῆς ἀγλαὸν εὔχος ἕληι,
                        y venciendo obtiene una brillante gloria bélica,
            πάντες μιν τιμῶσιν, ὁμῶς νέοι ἠδὲ παλαιοί,
            todos le honran, los jóvenes como los viejos por igual,
                        πολλὰ δὲ τερπνὰ παθὼν ἔρχεται εἰς Ἀΐδην,
                        y tras pasar por una vida llena de dicha llega al Hades,
            γηράσκων δ’ ἀστοῖσι μεταπρέπει, οὐδέ τις αὐτὸν
            al envejecer destaca entre sus conciudadanos y nadie
                        βλάπτειν οὔτ’ αἰδοῦς οὔτε δικῆς ἐθέλει,                                          40
                        se atreve a dañar su honra y justicia,
            πάντες δ’ ἐν θώκοισιν ὁμῶς νέοι οἵ τε κατ’ αὐτὸν
            y todos por igual, los jóvenes y los de su edad,
                        εἴκουσ’ ἐκ χώρης οἵ τε παλαιότεροι.
                        y aun los más viejos, le ceden su asiento en los bancos.
            ταύτης νῦν τις ἀνὴρ ἀρετῆς εἰς ἄκρον ἱκέσθαι
            Que ahora intente cualquier hombre a lo más alto de esta excelencia
                        πειράσθω θυμῶι μὴ μεθιεὶς πολέμου.
                        con coraje llegar, sin apartarse de la guerra en su interior.

TEXTO 8. SOLÓN, F4 West

            ἡμετέρη δὲ πόλις κατὰ μὲν Διὸς οὔποτ’ ὀλεῖται
            No va a perecer jamás nuestra ciudad por voluntad
                        αἶσαν καὶ μακάρων θεῶν φρένας ἀθανάτων·
                        de Zeus ni a instancias de dioses felices;
            τοίη γὰρ μεγάθυμος ἐπίσκοπος ὀβριμοπάτρη
            en efecto pues tal magnánima vigilante de padre poderoso
                        Παλλὰς Ἀθηναίη χεῖρας ὕπερθεν ἔχει
                        Palas Atenea las manos encima tiene
            αὐτοὶ δὲ φθείρειν μεγάλην πόλιν ἀφραδίηισιν                                             5
            pero los mismos ciudadanos, con sus insensateces
                        ἀστοὶ βούλονται χρήμασι πειθόμενοι,
                        quieren destruir esta gran ciudad seducidos por la riqueza,
            δήμου θ’ ἡγεμόνων ἅδικος νόος, οἷσιν ἑτοῖμον
            y la injusticia a los jefes del pueblo, para los que están
                        ὕβριος ἐκ μεγάλης ἄλγεα πολλὰ παθεῖν·
                        dispuestos a sufrir muchos dolores a causa de su gran soberbia;
            οὐ γὰρ ἐπίστανται κατέχειν κόρον οὐδὲ παρούσας
            en efecto no saben contener su exceso ni ordenar
                        εὐφροσύνας κοσμεῖν δαιτὸς ἐν ἡσυχίηι.                                          10
            los placeres presentes en la calma del banquete.

            ·                      ·                      ·                      ·                      ·

                        πλουτέουσιν δ’ ἀδίκοις ἔργασιν πειθόμενοι
                        se enriquecen seducidos por obra de acciones injustas.

            ·                      ·                      ·                      ·                      ·

                        οὔθ’ ἱερῶν κτεάνων οὔτε τι δημοσίων
                        ni de los bienes sagrados ni de los profanos
            φειδόμενοι κλέπτουσιν ἀφαρπαγῆι ἄλλοθεν ἄλλος,
se abstienen en sus hurtos, cada uno por un lado al pillaje,
                        οὐδὲ φυλάσσονται σεμνὰ Δίκης θέμεθλα,
                        ni siquiera guardan los augustos fundamentos de la justicia,
            ἣ σιγῶσα σύναδε τὰ γιγνόμενα πρό τ’ ἐόντα,                                               15
            que, callando, conoce lo presente y lo que pasó antes,
                        τῶι δὲ χρόνωι πάντως ἦλθ’ ἀποτεισομένη,
                        y con el tiempo siempre viene para vengarse,
            τοῦτ’ ἤδη πάσηι πόλει ἔρχεται ἕλκος ἄφυκτον,
            entonces llega ya para toda la ciudad esta herida incurable,
                        ἐς δὲ κακὴν ταχέως ἤλυθε δουλοσύνην,
                        y pronto llegó a la infame servidumbre,
            ἣ στάσιν ἔμφυλον πόλεμόν θ’ εὕδατ’ ἐπεγείρει,
            que despierta la lucha interna y la guerra dormida,
                        ὃς πολλῶν ἐρατὴν ὤλεσεν ἡλικίην·
                        que destruyó la amable juventud de muchos;
            ἐκ γὰρ δυσμενέων ταχέως πολυήρατον ἄστυ
            en efecto a causa de los malévolos es machacada en seguida la ciudad
                        τρύχεται ἐν συνόδοις τοῖς ἀδικέουσι φίλους.
                        muy amable en encuentros queridos por los injustos.
            ταῦτα μὲν ἐν δήμωι στρέφεται κακά· τῶν δὲ πενιχρῶν
            Mientras esos males van rodando en el pueblo, hay muchos
                        ἱκνέουται πολλοὶ γαῖαν ἐς ἀλλοδαπὴν
                        de los pobres que emigran a tierra extranjera,
            πραθέντες δεσμοῖσί τ’ ἀεικελίοισι δεθέντες                                                25
            vendidos y encadenados con crueles argollas y lazos.

            ·                      ·                      ·                      ·                      ·

            οὔτω δημόσιον κακὸν ἔρχεται οἴκαδ’ ἑκάστωι,
            Así la pública desgracia invade el hogar de cada uno,
                        αὔλειοι δ’ ἔτ’ ἔχειν οὐκ ἐθέλουσι θύραι,
                        y las puertas del atrio no logran entonces frenarla,
            ὑψηλὸν δ’ ὑπὲρ ἕρκος ὑπέρθορεν, εὗρε δὲ πάντως,
            sino que salta el muro del patio y encuentra siempre
                        εἰ καί τις φεύγων ἐν μυχῶι ἦι θαλάμου.
                        incluso a quien se esconde huyendo en el cuarto más remoto.
            ταῦτα διδάξαι Ἀθηναίους με κελεύει,                                                          30
            Mi corazón me impulsa a enseñarles a los atenienses esto,
                        ὡς κακὰ πλεῖστα πόλει Δυσνομίη παρέχει·
                        que muchísimas desdichas procura a la ciudad el mal gobierno;
            εὐνομίη δ’ εὔκοσμα καὶ ἄρτια πάντ’ ἀποφαίνει,
            y que el bueno lo deja todo en buen orden y equilibrio,
                        καὶ θαμὰ τοῖς ἀδίκος ἀμφιτίθησι πέδας·
                        y a menudo apresa a los injustos con cepos y grillos;
            τραχέα λειαίνει, παύει κόρον, ὕβριν ἀμαυροῖ,
            alisa asperezas, detiene el exceso, y borra el abuso,
                        αὑαίνει δ’ ἄτης ἄνθεα φυόμενα,                                                       35
                        y deseca las flores nacientes de la venganza,
            εὐθύνει δὲ δίκας σκολίας, ὑπερήφανά τ’ ἔργα
            endereza sentencias torcidas, suaviza los actos insolentes,
                        πραΰνει· παύει δ’ ἔργα διχοστασίης,
                        y hace que cesen los ánimos de discordia civil,
            παύει δ’ ἀργαλέης ἔριδος χόλου, ἔστι δ’ ὑπ’ αὐτῆς
            y modera la hartura de la funesta disputa, y con Buen Gobierno
                        πάντα κατ’ ἀνθρόπους ἄριτα καὶ πινυτά.
                        todos los asuntos humanos son rectos y ecuánimes.

TEXTO 9. SOLÓN, F27 West

            παῖς μὲν ἄνηβος ἐὼν ἔτι νήπιος ἕρκος ὀδόντων
            Cuando cumple los siete, pierde el tierno muchacho
                        φύσας ἐκβάλλει πρῶτον ἐν ἕπ’ ἔτεσιν.
                        los primeros dientes que echó siendo un crío.
            τοὺς δ’ ἑτέρους ὅτε δὴ τελέσηι θεὸς ἕπτ’ ἐνιαυτούς,
            Y cuando Dios le completa por fin los segundos siete años,
                        ἥβης †φάνει† σήματα γεινομένεης.
                        la pubertad creciente empieza a mostrarse.
            τῆι τριτάτηι δὲ γένειον ἀεξομένων ἔτι γυίων                                                5
            Y al septenio tercero, espigándose aún, se le cubre
                        λαχνοῦται, χροιῆς ἄνθος ἀμειβομένης.
                        de vello el mentón y cambia la flor de la piel.
            τῆι δὲ τατέρτηι πᾶς τις ἐν ἑβδομάδι μέγ’ ἄριστος
            Y al cuarto septenio es cuando tiene la fuerza más grande
                        ἰσχύν, ἧι τ’ ἄνδρες πείρατ’ ἔχουσ’ ἀρετῆς.
                        entre los hombres segura señal de valor.
            πέμπτηι δ’ ὥρωι ἄνδρα γάμου μεμνημένου εἶναι
            Y el quinto es el tiempo en que el hombre debiera pensar en casarse
                        καὶ παίδων ζητεῖν εἰσοπίσω γενεήν.                                                 10
                        y procurar obtener descendencia de hijos.
            τῆι δ’ ἕκτηι περὶ πάντα καταρτύεται νόος ἀνδρός,
            Y al sexto madura la mente del hombre en todas las cosas,
                        οὐδ’ ἔρδειν ἔθ’ ὁμως ἔργ’ ἀπάλαμνα θέλει.
                        y ya en adelante no quiere descuido en sus actos.
            ἑπτὰ δὲ νοῦν καὶ γλῶσσαν ἐν ἑβδομάσιν μέγ’ ἄριστος
            Y al séptimo tiene el juicio y el habla mejores, lo mismo
                        ὀκτώ τ’· ἐμφοτέρων τέσσαρα καὶ δέκ’ ἔτη.
                        que al octavo; y suman los dos catorce años.
            τῆι δ’ ἐνάτηι ἔτι μὲν δύναται, μαλακώτερα δ’ αὐτοῦ                                    15
            Y al noveno le queda poder; no obstante, es más débil,
                        πρὸς μεγάλην ἀρετὴν γλῶσσά τε σοφίη.
                        murando al perfecto valor, en lengua y prudencia.
            τὴν δεκάτην δ’ εἴ τις τελέσας κατὰ μέτρον ἵκοιτο
            Y al décimo si alguien lo alcanza y llega hasta el límite
                        οὐκ ἂν ἄωρος ἐὼν μοῖραν ἔχοι θάνατον.
                        no vendrá antes de tiempo a buscarlo la muerte.

TEXTO 10. JENÓFANES DE COLOFÓN, F2 West

            ἀλλ’ εἰ μὲν ταχυτῆτι ποδῶν νίκην τις ἄροιτο
            Pero si por la rapidez de sus pies la victoria uno obtuviese
                        ἢ πενταθλεύων, ἔνθα Διὸς τέμενος
                        o participando en el pentatlón, donde el recinto de Zeus
            πὰρ Πίσαο ῥοῆισ’ ἐν Ὀλυμπίηι, εἴτε παλαίων
            junto a las aguas de Pisa en Olimpia, o si luchando
                        ἢ καὶ πυκτοσύνην ἀλγινόεσσαν ἔχων,
                        o también participando en el atroz pugilato,
            εἴτε τι δεινὸν ἄεθλον ὃ παγκράτιον καλέουσιν,                                            5
            o si una terrible prueba que llaman “pancracio”,
                        ἀστοῖσίν κ’ εἴη κυδρότερος προσορᾶν
                        para los ciudadanos sería el más glorioso de admirar
            καί κε προεδρίην φανερὴν ἐν ἀγῶσιν ἄροιτο
            y obtendría un puesto de honor destacado en los espectáculos
                        καί κεν οῖτ’ εἴη δημοσίων κτεάνων
                        y recibir alimentos a cargo del público erario
            ἐκ πόλεως καὶ δῶρον ὅ οἱ κεμήλιον εἴη·
            y de su ciudad un regalo, que tenga un premio;
                        εἴτε καὶ ἵπποισιν, ταῦτα κε πάντα λάχοι -                                          10
                        incluso lo puede lograr con caballos todo eso -
            οὐκ ἐὼν ἄξιος ὥσπερ ἐγώ. ῥώμης γὰρ ἀμείνων
            sin ser tan valioso como yo. Pues mejor que la fuerza
                        ἀνδρῶν ἠδ’ ἵππων ἡμετέρη σοφίη.
                        de los caballos y los hombres es nuestro saber.
            ἀλλ’ εἰκῆι μάλα τοῦτο νομίζεται, οὐδὲ δίκαιον
            Pero todo eso se juzga con mucho desorden, injusto
                        προκρίνειν ῥώμην τῆς ἀγαθῆς σοφίης.
                        es preferir al saber verdadero la fuerza corpórea.
            οὔτε γὰρ εἰ πύκτης ἀγαθὸ λαοῖσι μετειη                                                      15
            Pues, aunque en el pueblo se encuentre un buen luchador,
                        οὔτ’ εἰ πενταθλεῖν οὔτε παλαισμοσύνην,
                        o un campeón del pentatlón o un as de la palestra,
            οὐδὲ μὲν εἰ ταχυτῆτι ποδῶν, τόπερ ἐστὶ πρότιμον
            o alguien ligero de pies, que es lo más apreciado
                        ῥώμης ὅσσ’ ἀνδρῶν ἔργ’ ἐν ἀγῶνι πέλει,
                        en las pruebas de fuerza que van al certamen,
            τοὔνεκεν ἂν δὴ μᾶλλον ἐν εὐνομίηι πόλις εἴη.
            por eso no va la ciudad a tener buen gobierno.
                        σμικρὸν δ’ ἄν τι πόλει χάρμα γένοιτ’ ἐπὶ τῶι,                                  20
                        Una alegría llegaría a ser pequeña para la ciudad sobre cualquiera,
            εἴ τις ἀεθλεύων νικῶι Πίσαο παρ’ ὄχθας·
            si alguien compitiendo venciera junto a las orillas del Pisa;
                        οὐ γὰρ πιαίνει ταῦτα μυχοὺς πόλεως.
                        pues eso no engorda las despensas de la ciudad.

TEXTO 11. MIMNERMO DE COLOFÓN, F2 West

            ἡμεῖς δ’, οἶά τε φύλλα φύει πολυάνθεμος ὥρη
            Nosotros, cual las hojas que cría la estación florida
                        ἔαρος, ὅτ’ αἶψ’ αὐγῆις αὔξεται ἠελίου,
                        de primavera, apenas se difunde a los rayos del sol,
            τοῖς ἴκελοι πήχιον ἐπὶ χρόνον ἄνθεσιν ἥβης
            semejantes a ellas, por breve tiempo gozamos de flores
                        τερπόμεθα, πρὸς θεῶν εἰδότες οὔτε κακὸν
                        de juventud, sin conocer por los dioses ni el mal
            οὔτ’ ἀγαθόν· Κῆρες δὲ παρεστήκασι μέλαιναι,                                           5
            ni el bien. Pero al lado se presentan las Ceres oscuras,
                        ἡ μὲν ἔχουσα τέλος γέραος ἀργαλέου,
                        la una con el embozo de la funesta vejez,
            ἡ δ’ ἑτέρη θανάτοιο· μίνυνθα δὲ γίνεται ἥβης
            la otra con el de la muerte; un instante dura el fruto
                        καρπός, ὅσον τ’ ἐπὶ γῆν κίδναται ἠέλιος.
                        de la juventud, mientras se esparce sobre la tierra el sol.
            αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τοῦτο τέλος παραμείψεται ὥρης,
            Mas apenas ha pasado esa sazón de la vida,
                        αὐτίκα δὴ τεθνάναι βέλτιον ἢ βίοτος·                                               10
                        entonces resulta mejor estar muerto que vivo;
            πολλὰ γὰρ ἐν θυμῶι κακὰ γίνεται· ἄλλοτε οἶκος
            muchos malos entonces asaltan el ánimo; unas veces el hogar
                        τρυχοῦται, πενίης δ’ ἔργ’ ὀδυνηρὰ πέλει·
                        se arruina y vienen los duros acosos de la miseria;
            ἄλλος δ’ αὖ παίδων ἐπιδεύεται, ὧν τε μάλιστα
            otros, en cambio, carece de hijos, y con esa ansia extrema
                        ἱμείρων κατὰ γῆς ἔρχεται εἰς Ἀΐδην·
                        marcha bajo tierra hacia el Hades;
            ἄλλος νοῦσον ἔχει θυμοφθόρον· οὐδέ τίς ἐστιν                                          15
            a otro le apresa una angustiosa enfermedad; ninguno
                        ἀνθρώπων ὧι Ζεὺς μὴ κακὰ πολλὰ διδοῖ.
                        entre los hombres hay a quien Zeus no le dé muchos males.

TEXTO 12. SIMÓNIDES (dudoso), F8 West

                        ἓν δὲ τὸ κάλλιστον Χῖος ἔειπεν ἀνήρ·
                        El hombre de Quios dijo una cosa bellísima:
            “οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.”
            “cual justamente la generación de las hojas, así también de los hombres.”
                        παῦροί μιν θνητῶν οὔασι δεξάμενοι στέρνοις
                        Pocos mortales, habiéndolo acogido en su oído
            ἐγκατέθεντο· πάρεστι γὰρ ἐλπὶς ἑκάστωι
            lo guardaron en sus pechos; pues está justo a cada uno de los hombres la
[esperanza,
                        ἀνδρῶν, ἥ τε νέων στήθεσιν ἐμφύεται.                                            5
                        la cual enraíza en los pechos de los jóvenes.
            θνητῶν δ’ ὄφρά τις ἄνθος ἔχηι πολυήρατον ἥβης,
            Mientras tenga algún mortal la flor muy amada de la juventud,
                        κοῦφον ἔχων θυμὸν πόλλ’ ἀτέλεστα νοεῖ·
                        tiene un ánimo ligero y piensa muchos desatinos;
            οὔτε γὰρ ἐλπίδ’ ἔχει γηρασέμεν οὔτε θανεῖσθαι,
            porque no recela que ha de envejecer y morir,
                        οὐδ’, ὑγιὴς ὅταν ἦι, φροντίδ’ ἔχει καμάτου.
                        ni, al estar sano, tiene preocupación por la fatiga.
            νήπιοι, οἷς ταύτηι κεῖται νόος, οὐδὲ ἴσασιν                                                  10
            Necios quienes tienen tal estado de mente y desconocen
                        ὡς χρόνος ἔσθ’ ἥβης καὶ βιότου ὀλίγος
                        cuán corto es el tiempo de la juventud y el vivir,
            θνητοῖς. ἀλλὰ σὺ ταῦτα μαθῶν βιότου ποτὶ τέρμα,
            de los hombres. Pero tú apréndelo, y hasta el fin de tu vida
                        ψυχῆι τῶν ἀγαθῶν τλῆθι χοριζόμενος.
                        atrévete a gozar de los bienes que el vivir te depare.

TEXTO 13. TEOGNIS. 1.19-30

            Κύρνε, σοφιζομένωι μὲν ἐμοὶ σφρηγὶς ἐπικείσθω
            Cirno, a estos poemas que a ti yo te enseñé imponerles quiero
                        τοῖσδ’ ἔπεσιν, λήσει δ’ οὔποτε κλεπτόμενα,
                        mi sello, y nunca así pasará inadvertido su robo,
            οὐδέ τις ἀλλάξει κάκιον τοὐσλοῦ παρεόντος·         
            ni nadie los estropeará, alterando lo bueno;
                        ὧδε δὲ πᾶς τις ἐρεῖ· “Θεύγνιδός ἐστιν ἔπη
                        de modo que cualquiera dirá: “Son de Teognis de Mégara
            τοῦ Μεγαρέως· πάντας δὲ κατ’ ἀνθρώπους ὀνομαστός.”                            5
            estos versos: un hombre famoso entre todas las gentes.”
                        ἀστοῖσιν δ’ οὔτω πᾶσιν ἁδεῖν δύναμαι·
                        A mis conciudadanos no puedo agradarles a todos;
            οὐδὲν θαυμαστόν, Πολυπαΐδη· οὐδὲ γὰρ ὁ Ζεὺς
            no es nada extraño, Polipaides, pues ni el mismo Zeus
                        οὔθ’ ὕων πάντεσσ’ ἁνδάνει οὕτ’ ἀνέχων.
                        agrada a todos cuando llueve o detiene la lluvia.

TEXTO 14. TEOGNIS. 1.183-192

            Κριοὺς μὲν καὶ ὄνους διζήμεθα Κύρνε, καὶ ἵππους
            Buscanos, Cirno, carneros y asnos y caballos
                        εὐγενέας, καί τις βούλεται ἐξ ἀγαθῶν
                        nobles, y se quiere proceder de gente
            βήσεσθαι· γῆμαι δὲ κακὴν κακοῦ οὐ μελεδαίνει
            noble; pero de desposar a una mujer vil hija de hombre vil no se preocupa
                        ἐσθλὸς ἀνήρ, ἤν οἱ χρήματα πολλὰ διδῶι,
                        un hombre noble, si le da muchas riquezas,
            οὐδὲ γυνὴ κακοῦ ἀνδρὸς ἀναίνεται εἶναι ἄκοιτις                                         5
            ni la mujer rechaza ser esposa de un hombre vil
                        πλουσίου, ἀλλ’ ἀφνεὸν βούλεται ἀντ’ ἀγαθοῦ.
                        rico, sino que lo quiere opulento en vez de noble.
            χρήματα μὲν τιμῶσι· καὶ ἐκ κακοῦ ἐσθλὸς ἔγημε
            Honran las riquezas; y partiendo del vil el noble se casa
                        καὶ κακὸς ἐξ ἀγαθοῦ· πλοῦτος ἔμειξε γένος.
                        y el vil de noble linaje; la riqueza mezcló el linaje.
            οὕτω μὴ θαύμαζε γένος, Πολυπαΐδη, ἀστῶν
            Y así no te asombres, Polipaides, de que el linaje de los ciudadanos
                        μανροῦσθαι· σὺν γὰρ μίσγεται ἐσθλὰ κακοῖς.                                 10
                        se degrade; en efecto se confunde el noble con el vil.

TEXTO 15. TEOGNIS. 1.237-254

            Σοὶ μὲν ἐγὼ πτέρ’ ἔδωκα, σὺν οἷσ’ ἐπ’ ἀπείροντα πόντον
            Alas a ti yo te he dado; con ellas el mar infinito
                        πωτήσηι, κατὰ γῆν πᾶσαν ἀειρόμενος
                        y toda la tierra en un vuelo podrás recorrer
            ῥηϊδίως· θοίνηις δὲ καὶ εἰλαπίνηισι παρέσσηι
            sin fatigas; en todo banquete y festejo presente
                        ἐν πάσαις πολλῶν κείμενος ἐν στόμασιν,
                        te hallarás, albergado en las bocas de muchos,
            καί σε σὺν αὐλίσκοισι λιγυφθόγγοις νέοι ἄνδρες                                        5
            y al son de las flautas de tonos agudos los jóvenes
                        εὐδόσμως ἐρατοὶ καλά τε καὶ λιγέα
                        en rondas de amor, con bellas y suaves tonadas
            ἄισονται. καὶ ὅταν δνοφερῆς ὑπὸ κεύθεσι γαίης
            te citarán. Y cuando bajo las cuevas de la sombría tierra,
                        βῆις πολικωκύτους εἰς Ἀίδαο δόμους,
                        a las casas de Hades llenas de lamentos,
            οὐδέποτ’ οὐδὲ θανὼν ἀπολεῖς κλέος, ἀλλὰ μελήσεις
            ni siquiera entonces, aunque estés muerto perderás la fama,
                        ἄφθιτον ἀνθρώποισ’ αἰὲν ἔχων ὄνομα,                                             10
                        sino que serás recordado entre la gente al tener un nombre inmortal,
            Κύρνε, καθ’ Ἑλλάδα γῆν στρωφώμενος, ἠδ’ ἀνὰ νήσους
            Cirno, y vas a viajar por la tierra de Grecia y por las islas,
                        ἰχθυόεντα περῶν πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον,
                        atravesando sobre el estéril mar rico en peces,
            οὐχ ἵππον νώτοισιν ἐφήμενος· ἀλλά σε πέμψει
            no sentado a lomos de caballos; sin embargo que te llevarán
                        ἀγλαὰ Μουσάων δῶρα ἰοστεφάνων.
                        los resplandecientes dones de las Musas coronadas de violeta.
            πᾶσι δ’, ὅσοισι μέμηλε, καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδή                                         15
            Para todos, a quienes importa, y para todos los que existirán
                        ἔσσηι ὁμῶς, ὄφρ’ ἂν γῆ τε καὶ ἠέλιος.
                        serás canto por igual, mientras tierra y sol (existan).
            αὐτὰρ ἐγὼν ὀλίγης παρὰ σεῦ οὐ τυγχάνω αἰδοῦς,
            Yo sin embargo no obtengo de ti un poco de respeto,
                        ἀλλ’ ὥσπερ μικρὸν παῖδα λόγοις μ’ ἀπατᾶις.
                        sino que como a un niño pequeño me engañas con palabras.

TEXTO 16. TEOGNIS. 1.1231-1240

            Σχέτλι’ Ἔρως, μανίαι σε τιθηνήσαντο λαβοῦσαι·
            ¡Cruel Eros! La Insania te tomó para darte crianza;
                        ἐκ σέθεν ὤλετο μὲν Ἰλίου ἀκρόπολις,
                        por ti pereció la Acrópolis de Ilión,
            ὤλετο δ’ Αἰγείδης Θησεὺς μέγας, ὤλετο δ’ Αἴας
            pereció el gran Teseo y pereció Áyax
                        ἐσθλὸς Ὀιλαίδης σῆισιν ἀτασθαλίαις.
                        el recio hijo de Oileo, por tu loco talante.

            Ὦ παῖ, ἄκουσον ἐμεῦ δαμάσας φρένας· οὔ τοι ἀπειθῆ                                5
            Escúchame y domina, muchacho, tus sentimientos; fascinante
                        μῦθον ἐρῶ τῆι σῆι καρδίηι οὐδ’ ἄχαριν.
                        y no exento de gracia será lo que te diga.
            ἀλλὰ τλῆθι νόωι συνιδεῖν ἔπος· “οὔ τοι ἀνάγκη
            Con que ten paciencia para prestarme oído: “no es forzoso, con todo,
                        τοῦθ’ ἕρδειν, ὅ τι σοὶ μὴ καταθύμιον ἦι.”
                        que hagas lo que a tu ánimo no le satisface.”

            “Μήποτε τὸν παρεόντα μεθεὶς φίλον ἄλλον ἐρεύνα,
            “No dejes al que tienes y busques otro amigo,
                        δειλῶν ἀνθρώπων ῥήμασι πειθόμενος·”                                          10
                        cediendo a la palabra de un villano.”
            πολλάκι τοι παρ’ ἐμοὶ κατὰ σοῦ λέξουσι μάταια
            En mi presencia hablarán en vano contra ti a menudo
                        καὶ παρὰ σοὶ κατ’ ἐμοῦ· τῶν δὲ σὺ μὴ ξύνιε.
                        y contra mí en la tuya; no le prestes oídos.

TEXTO 17. TEOGNIS. 1.1259-1270

            Ὦ παῖ, τὴν μορφὴν μὲν ἔφυς καλός, ἀλλ’ ἐπίκειται
            Muchacho, tu figura es hermosa, pero en la testa llevas
                        καρτερὸς ἀγνώμων σῆι κεφαλῆι στέφανος·
                        el peso de una gravosa corona de ignorancia;
            ἰκτίνου γὰρ ἔχεις ἀγχιστρόφου ἐν φρεσὶν ἦθος
            en tu mente tienes el carácter del voluble milano
                        ἄλλων ἀνθρώπων ῥήμασι πειθόμενος.
                        y te pliegas a lo que dicen otros.

            Ὦ παῖ, ὃς εὖ ἕρδοντι κακὴν ἀπέδωκας ἀμοιβήν,                                         5
            Muchacho, que mal respondes a quien te hizo bien,
                        οὐδέ τις ἀντ’ ἀγαθῶν ἐστὶ χάρις παρὰ σοί·
                        no hay agradecimiento alguno en ti a cambio de bienes recibidos;
            οὐδέν πώ μ’ ὤνησας· ἐγὼ δέ σε πολλάκις ἤδη
            nada he sacado de ti todavía; yo que muchas veces ya
                        εὖ ἕρδων αἰδοῦς οὐδεμιῆς ἔτυχον.
                        te hice bien no obtuve ningún respeto.

            Παῖς τε καὶ ἵππος ὁμοῖον ἔχει νόον· οὔτε γὰρ ἵππος
            El muchacho y el caballo tienen la misma mentalidad; pues tampoco el caballo
                        ἡνίοχον κλαίει κείμενον ἐν κονίηι,                                                   10
                        llora al jinete caído en el polvo,
            ἀλλὰ τὸν ὕστερον ἄνδρα φέρει κριθαῖσι κορεσθείς·
            sino que al siguiente hombre lleva saciado de cebada;
                        ὣς δ’ αὔτως καὶ παῖς τὸν παρεόντα φιλεῖ.
                        como de la misma manera también el muchacho quiere al que tiene a su
[lado.

TEXTO 18. TEOGNIS. 1311-1318

            Οὐκ ἔλαθες κλέφας, ὦ παῖ· καὶ γάρ σε διῶμμαι·
            Ni ignoro que me engañas, muchacho; porque verdaderamente te he visto;
                        τούτοισ’, οἷσπερ νῦν ἄρθμιος ἠδὲ φίλος
                        de eso, de los cuales ahora amigo íntimo
            ἔπλευ - ἐμὴν δὲ μεθῆκας ἀτίμητον φιλότητα –
            eres – mi amistad abandonaste como despreciable –
                        οὐ μὲν δὴ τούτοις γ’ ἦσθα φίλος πρότερον.
                        de esos ciertamente no eras amigo.
            ἀλλ’ ἐγὼ ἐκ πάντων σ’ ἐδόκουν θήσεσθαι ἑταῖον                                       5
            Pero yo pensaba tenerte como amigo fiel
                        πιστόν· καὶ δὴ νῦν ἄλλον ἔχεισθα φίλον.
                        entre todos; y he aquí que ahora tienes otro amante.
            ἀλλ’ ὁ μὲν εὖ ἕρδων κεῖμαι· σὲ δὲ μήτις ἁπάντων
            Pero yo el que actúa bien estoy abandonado; ninguno de todos
                        ἀνθρώπων ἐσορῶν †παιδα φιλειν† ἐθέλοι.
                        los hombres al verte quiera amar a un muchacho.

No hay comentarios:

Publicar un comentario