sábado, 22 de enero de 2011

Thuc. Libro II. La Peste de Atenas [2.47. - 2.54.]

[47] τοιόσδε μὲν ὁ τάφος ἐγένετο ἐν τῷ χειμῶνι τούτῳ· καὶ διελθόντος αὐτοῦ πρῶτον ἔτος τοῦ πολέμου τοῦδε ἐτελεύτα. τοῦ δὲ θέρου εὐθὺς ἀρχομένου Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι τὰ δύο μέρη ὥσπερ καὶ τὸ πρῶτον ἐσέβαλον ἐς τὴν Ἀττικὴν (ἡγεῖτο δὲ Ἀρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου Λακεδαιμονίως βασιλεύς), καὶ καθεζόμενοι ἐδῄουν τὴν γῆν. καὶ ὄντων αὐτῶν οὐ πολλὰς πω ἡμέρας ἐν τῇ Ἀττικῇ ἡ νόσος πρῶτον ἤρξατο γενέσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, λεγόμενον μὲν καὶ πρότερον πολλαχόσε ἐγκατασκῆψαι καὶ περὶ Λῆμνον καὶ ἐν ἄλλοις χωρίοις, οὐ μέντοι τοσοῦτός γε λοιμὸς οὐδὲ φθορὰ οὕτως ἀνθρώπων οὐδαμοῦ ἐμνημονεύετο γενέσθαι. οὔτε γὰρ ἰατροὶ ἤρκουν τὸ πρῶτον θεραπεύοντες ἀγνοίᾳ, ἀλλ' αὐτοὶ μάλιστα ἔθνῃσκον ὅσῳ καὶ μάλιστα προσῇσαν, οὔτε ἄλλη ἀνθρωπεία τέχνη οὐδεμία· ὅσα τε πρὸς ἱεροῖς ἱκέτευσαν ἢ μαντείοις καὶ τοῖς τοιούτοις ἐχρήσαντο, πάντα ἀνωφελῆ ἦν, τελευτῶντές τε αὐτῶν ἀπέστησαν ὑπὸ τοῦ κακοῦ νικώμενοι.

Tal fue el discurso fúnebre en ese invierno; y habiendo transcurrido éste finalizó el primer año de esta guerra. Tan pronto como comenzó el verano, los peloponesios y sus aliados lanzaron dos tercios de sus fuerzas, como también la primera vez sobre el Ática (los conducía Arquídamo hijo de Zeuxidamo rey de los lacedemonios) y acampados arrasaron la tierra. Y no estando éstos aún muchos días en el Ática, la enfermedad comenzó a manifestarse por primera vez entre los atenienses diciéndose que también antes había surgido en muchos sitios, especialmente sobre Lemnos y en otros lugares, sin embargo, no se recordaba que se hubiese dado alguna vez una peste tal ni una destrucción de seres humanos tal. Pues ni siquiera los médicos bastaban al principio para curarla por su desconocimiento; sino que ellos mismos morían tanto más en cuanto unos se acercaban a ella ni ninguna otra técnica humana; y cuando suplicaron a los templos o consultaron a oráculos y cosas semejantes, todo era inútil y finalmente se apartaron de ello vencidos por el mal.

[48] ἤρξατο δὲ τὸ μὲν πρῶτον, ὡς λέγεται, ἐξ Αἰθιοπίας τῆς ὑπὲρ Αἰγύπτου, ἔπειτα δὲ καὶ ἐς Αἴγυπτον καὶ Λιβύην κατέβη καὶ ἐς τὴν βασιλέως γὴν τὴν πολλὴν. ἐς δὲ τὴν Ἀθηναίων πόλιν ἐξαπιναίως ἐσείπεσε, καὶ τὸ πρῶτον ἐν τῷ Πειραιεῖ ἥψατο τῶν ἀνθρώπων, ὥστε καὶ ἐλέχθη ὑπ' αὐτῶν ὡς οἱ Πελοποννήσιοι φάρμακα ἐσβεβλήκοιεν ἐς τὰ φρέατα· κρῆναι γὰρ οὔτω ἦσαν αὐτόθι. ὕστερον δὲ καὶ ἐς τὴν ἄνω πόλιν ἀφίκετο, καὶ ἔθνῃσκον πολλῷ μᾶλλον ἤδη. λεγέτω μὲν οὖν περὶ αὐτοῦ ὡς ἕκαστος γιγνώσκει καὶ ἰατρὸς καὶ ἰδιώτης, ἀφ' ὅτου εἰκὸς ἦν γενέσθαι αὐτό, καὶ τὰς αἰτίας ἅστινας νομίζει τοσαύτης μεταβολῆς ἱκανὰς εἶναι δύναμιν σχεῖν· ἐγὼ δὲ οἷόν τε ἐγίγνετο λέξω, καὶ ἀφ' ὧν ἂν τις σκοπῶν, εἴ ποτε καὶ αὖθις ἐπιπέσοι, μάλιστ' ἂν ἔχοι τι προειδὼς μὴ ἀγνοεῖν, ταῦτα δηλώσω αὐτὸς τε νοσήσας καὶ αὐτοὸς ἰδὼν ἄλλους πάσχοντας.

Comenzó primero, según se dice, en Etiopía más allá de Egipto y luego bajó a Egipto y a Libia y a la mayor parte del territorio del rey. Y de repente cayó sobre la ciudad de los atenienses, y primero en el Pireo se apoderó de los hombres, de manera que fue dicho por ellos que por los peloponesios había arrojado fármacos a los pozos; pues todavía no había allí fuentes. Pero después llegó también a la ciudad de arriba y murieron ya en mucha mayor medida. Dígase, así pues, sobre ello, según cada uno, tanto médico como simple particular, conozca por qué motivo era posible que eso surgiera, y las causas de tal cambio que consideren que fueron capaces de tener fuerzas para cambiar. Yo, por mi parte, diré cómo se manifestaba y a partir de la demostración de las cuales uno se encontraría en la mejor circunstancia, si alguna vez cayese de nuevo para no equivocarse al saber algo de antemano, demostraré habiendo estado enfermo yo mismo y habiendo visto en persona que otros sufrían.

[49] τὸ μὲν γὰρ ἔτος ὡς ὡμολογεῖτο, ἐκ πάντων μάλιστα δὴ ἐκεῖνο ἄνοσον ἐς τὰς ἄλλας ἀσθενείας ἐτύγχανεν ὄν· εἰ δέ τις καὶ προύκαμνέ τι, ἐς τοῦτο πάντα ἀπεδρίθη. τοὺς δὲ ἄλλους ἀπ' οὐδεμιᾶς προφάσεως, ἀλλ' ἐξαίφνης ὑγεῖς ὄντας πρῶτον μὲν τῆς κεφαλῆς θέρμαι ἰσχυραὶ καὶ τῶν ὀφθαλμῶν ἐρυθήματα καὶ φλόγωσις ἐλάμβανε, καὶ τὰ ἐντός, ἥ τε φάρυγξ καὶ ἡ γλῶσσα, εὐθὺς αἱματώδη ἦν καὶ πνεῦμα ἄτοπον καὶ δυσῶδες ἠφίει· ἔπειτα ἐξ αὐτῶν πταρμὸς καὶ βράγχος ἐπεγίγνετο, καὶ ἐν οὐ πολλῷ χρόνῳ κατέβαινειν εἰς τὰ στήθη ὁ πόνος μετὰ βηχὸς ἰσχυροῦ· καὶ ὁπότε ἐς τὴν καρδίαν στηρίξειεν, ἀνέστεφέ τε αὐτὴν καὶ ἀποκαθάρσεις χολῆς πᾶσαι ὅσαι ὑπὸ ἰατρῶν ὠνομασμέναι εἰσὶν ἐπῇσαν, καὶ αὗται μετὰ ταλαιπωρίας μεγάλης. λύγξ τε τοῖς πλέοσιν ἐνέπιπτε κενῄ, σπασμὸν ἐνδιδοῦσα ἰσχυρόν, τοῖς μὲν μετὰ ταῦτα λωφήσαντα, τοῖς δὲ καὶ πολλῷ ὕστερον. καὶ τὸ μὲν ἔξωθεν ἁπτομένῳ σῶμα οὔτ' ἄγαν θερμὸν ἦν οὔτε χλωρόν, ἀλλ' ὑπέρυθρον, πελιτνόν, φλυταίναις μικραῖς καὶ ἕλκεσιν ἐξηνθηκός· τὰ δὲ ἐντὸς οὕτως ἐκαετο ὥστε μήτε τῶν πάνυ λεπτῶν ἱματίων καὶ σινδόνων τὰς ἐπιβολὰς μηδ' ἄλλο τι ἢ γυμνοὶ ἀνέχεσθαι, ἥδιστά τε ἂν ἐς ὕδωρ ψυχρὸν σφᾶς αὐτοὺς ῥίπτειν. καὶ πολλοὶ τοῦτο τῶν ἠμελημένων ἀνθρώπων καὶ ἔδρασαν ἐς φρέατα, τῇ δίφῇ ἀπαύστῳ ξυνεχόμενοι· καὶ ἐν τῷ ὁμοίῳ καθειστήκει τό τε πλεόν καὶ ἔλασσον ποτόν. καὶ ἡ ἀπορία τοῦ μὴ ἡσυχάζειν καὶ ἡ ἀγρυπνία ἐπέκαιτο καὶ παντός· καὶ τὸ σῶμα, ὅσονπερ χρόνον καὶ ἡ νόσος ἀκμάζοι, οὐκ ἐμαραίνετο, ἀλλ' ἀντεῖχε παρὰ δόξαν τῇ ταλαιπωρίᾳ, ὥστε ἢ διεφθείροντο οἱ πλεῖστοι ἐναταῖοι καὶ ἑβδομαῖοι ὑπὸ τοῦ ἐντὸς καύματος, ἔτι ἐχοντές τι δυνάμεως, ἢ εἰ διαφύγοιεν, ἐπικατιόντος τοῦ νοσήματος ἐς τὴν κοιλίαν καὶ ἑλκώσεώς τε αὐτῇ ἰσχυρᾶς ἐγγιγνομένης καὶ διαρροίας ἅμα ἀκράτου ἐπιπιπτούσης οἱ πολλοὶ ὕστερον δι' αὐτὴν ἀσθενείᾳ διεφθείροντο. διεξῄι γὰρ διὰ παντὸς τοῦ σώματος ἄνωθεν ἀρξάμενον τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ πρῶτον ἰδρυθὲν κακόν, καὶ εἴ τις ἐκ τῶν μεγίστων περιγένοιτο, τῶν γε ἀκρωτηρίων ἀντίληψις αὐτοῦ ἐπεσήμαινεν. κατέσκηπτε γὰρ ἐς αἰδοῖα καὶ ἐς ἄκρας χεῖρας καὶ πόδας, καὶ πολλοὶ στερισκόμενοι τούτων διέφευγον, εἰσὶ δ' οἳ καὶ τῶν ὀφθαλμῶν. τοὺς δὲ καὶ λήθη ἐλάμβανε παραυτίκα ἀναστάντας τῶν πάντων ὁμοίως, καὶ ἠγνόησαν σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐπιτηδείους.

Aquel año, como se reconoció que fue, de entre todos, especialmente libre de enfermedad a las demás dolencias; pero, si alguno había contraído anteriormente alguna enfermedad, todas se resolvieron en ésta. A los demás, sin ningún motivo, sino de repente, estando sanos, en primer lugar fuertes calores de la cabeza y un enrojecimiento e inflamación de los ojos los atrapaba, y los órganos interiores, la faringe y la lengua, al punto estaban sanguinolentos y un aliento extraño y fétido lanzaban. Luego, a partir de estas cosas sobrevenían además estornudos y ronqueras y en mucho tiempo bajaba al pecho el padecimiento con una tos violenta; y tan pronto como se fijaría en el estómago, lo revolvían y venían emanaciones de vómitos, todas las que están especificados por los médicos, y ella acataba con gran sufrimiento. Un tipo sobre venía a la mayoría, que le producía un fuerte espasmo, a unos después de remitir estas cosas, y a otros también mucho después. Y para el que percibía el cuerpo por fuera no estaba ni demasiado caliente ni amarillento, sino rojizo lívido, de pequeñas ampollas y heridas estaban cubiertos. Pero los órganos internos ardían tanto que los enfermos no soportaban las envolturas de los vestidos verdaderamente finos y de lino ninguna otra cosa que estar desnudos; y que se arrojarían a sí mismos al agua fría de buen grado. Y muchos de los hombres que estaban descuidados realmente hicieron eso respecto a los pozos, atormentados por la insaciable sed. Y en igualdad había establecido la abundante bebida y la menor. Y la imposibilidad de estarse quieto y el insomnio les agobiaba continuamente. Y el cuerpo se debilitaba durante el tiempo en el que la enfermedad estaba en su punto culminante, sino que, contra lo esperado, resistía al sufrimiento, de manera que o bien moría al noveno u octavo día por el calor interior, teniendo aún algo de fuerza, o bien, si se escapaban, bajando aún más la enfermedad hasta el vientre y produciéndose sobre él una fuerte ulceración y perecían a causa de ella. Pasaba, en efecto, a lo largo de todo el cuerpo, comenzando desde arriba, el cual que se había fijado primero en la cabeza, y si alguno sobrevivía a las mayores calamidades un ataque de él a las extremidades se nota. Pues se lanzaba contra los gentiles y contra los extremos de las manos y de los pies, y muchos, siendo privados de eso, se escapaban, y algunos hasta de los ojos. A otros también tomaba un olvido de toda las cosas igualmente, al punto de restablecerse y no se reconocían a sí mismos ni a sus allegados.

[50] γενόμενον γὰρ κρεῖσσον λόγου τὸ εἶδος τῆς νόσου τά τε ἄλλα χαλεπωτέρος ἢ κατὰ τὴν ἀνθρωπείαν φύσιν προσέπιπτεν ἑκάστῳ καὶ ἐν τῷδε ἐδήλωσε μάλιστα ἄλλο τι ὂν ἢ τῶν ξυντρόφων τι· τὰ γὰρ ὄρνεα καὶ τετράποδα ὅσα ἀνθρώπων ἅπτεται, πολλῶν ἀτάφων γιγνομένων ἢ οὐ προσῇει ἢ γευσάμενα διεφθείρετο. τεκμήριον δέ· τῶν μὲν τοιούτων ὀρνίθων ἐπίλεψις σαφὴς ἐγένετο, καὶ οὐχ ἑωρῶντο οὔτε ἄλλως οὔτε περὶ τοιοῦντον οὐδέν. οἱ δὲ κύνες μᾶλλον αἴσθησιν παρεῖχον τοῦ ἀποβαίνοντος διὰ τὸ ξυνδιαιτᾶσθαι.

En efecto, la naturaleza de la enfermedad llegando a ser superior a la palabra que recaía sobre cada uno más dificultosamente que por la naturaleza humana y esto mostró especialmente siendo otra cosa que una de las cotidianas: pues cuántos pájaros y cuadrúpedos cuando se adueñaban de los humanos, muchos cadáveres insepultos, o se acercaban, o habiéndola probado, perecían. He aquí una prueba: se produjo una evidente ausencia de pájaros y no se veían ni alrededor de ningún cadáver ni ningún otro sitio; y los perros ofrecían una demostración de lo que sucedía a causa de convivir.

[51] τὸ μὲν οὗν νόσημα, πολλὰ καὶ ἄλλα παραλιπόντι ἀτοπίας, ὡς ἑκάστῳ ἐτύγχανέ τι διαφερόντως ἑτέρῳ πρὸς ἕτερον γιγνόμενον, τοιοῦτον ἦν ἐπὶ πᾶν τὴν ἰδέαν. καὶ ἄλλο παρελύπει κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον οὐδὲν τῶν εἰωθότων· ὃ δὲ καὶ γένοιτο, ἐς τοῦτο ἐτελεύτα. ἔθνῃσκον δὲ οἱ μὲν ἀμελείᾳ, οἱ δὲ καὶ πάνυ θεραπευόμενοι. ἕν τε οὐδὲ ἓν κατέστη ἴαμα ὡς εἰπεῖν· τὸ γὰρ τῳ ξυνενεγκὸν ἄλλον τοῦτο ἔβλαπτεν. σῶμά τε αὔταρκες ὂν οὐδὲν διεφάνη πρὸς αὐτὸ ἰσχύος πέρι ἢ ἀσθενείας, ἀλλὰ πάντα ξυνῄρει καὶ τὰ πάσῃ θεραπευόμενα. διενότατον δὲ παντὸς ἦν τοῦ κακοῦ ἥ τε ἀθυμία ὁπότε τις αἴσθοιτο κάμνων (πρὸς γὰρ τὸ ἀνέλπιστον εὐθὺς τραπόμενοι τῇ γνώμῃ πολλῷ μᾶλλον προΐεντο σφᾶς αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀντεῖχον), καὶ ὅτι ἕτερος ἀφ' ἑτέρου θεραπείας ἀναπιμπλάμενοι ὥσπερ τὰ πρόβατα ἔθνῃσκον· καὶ τὸν πλεῖστον φθόρον τοῦτο ἐνεποίει. εἴτε γὰρ μὴ 'θέλοιεν δεδιότες ἀλλήλοις προσιέναι, ἀπώλλυντο ἐρῆμα, καὶ οἰκίαι πολλαὶ ἐκενώθησαν ἀπορίᾳ τοῦ θεραπεύσοντος· εἴτε προσίοιεν διεφθείροντο, καὶ μάλιστα οἱ ἀρετῆς τι μεταποιούμενοι· αἰσχύνῃ γὰρ ἠφείδουν σφῶν αὐτῶν ἐσιόντες παρὰ τοὺς φίλους, ἐπεὶ καὶ τὰς ὀλοφύρσεις τῶν ἀπογιγνομένων τελευτῶντες καὶ οἱ οἰκεῖοι ἐξέκαμνον ὑπὸ τοῦ πολλοῦ κακοῦ νοκώμενοι. ἐπὶ πλέον δ' ὅμως οἱ διαπεφευγότες τὸν τε θνῇσκοντα καὶ τὸν πονούμενον ᾠκτίζοντο διὰ τὸ προειδέναι τε καὶ αὐτοὶ ἤδη ἐν τῷ θαρσαλέῳ εἶναι· δὶς γὰρ τὸν αὐτόν, ὥστε καὶ κτείνειν, οὐκ ἐπελάμβανεν. καὶ ἐμακαρίζοντό τε ὑπὸ τῶν ἄλλων, καὶ αὐτοὶ τῷ παραχῆμα περιχαρεῖ καὶ ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον ἐλπίδος τι εἶχον κούφης μηδ' ἂν ὑπ' ἄλλου νοσήματός ποτε ἔτι διαφθαρῆναι.

En general, la enfermedad sin dejar de ver en parte de muchas y otras singulares, según para cada uno ocurría llegando a ser de manera diferente en algo respecto a otros fue tal en cuanto a su carácter. Y ninguna de otra de las habituales prevalecía durante aquel tiempo; pero lo que sobrevenía se resolvía en ésa. Unos morían por falta de cuidado, pero otros incluso siendo perfectamente atendidos. Ni una sola cosa se presentó como remedio, por así decirlo, del que fue necesario servirse al acudir a él, pero eso que había sido provechoso para uno dañaba a otro. Ningún cuerpo apareció que fuera autosuficiente ante ella, por fortaleza o debilidad, sino que se llevaba a todos, incluso a los que eran atendidos con toda clase de dieta. Pero lo más terrible de toda la enfermedad era el desánimo, cuando uno se daba cuenta de que estaba enfermo (pues desesperanza con su ánimo, mucho más se abandonaban a sí mismos y no intentaban resistir) y que uno, castigándose a causa del cuidado del otro, morían como los rebaños; eso producía la mayor mortalidad. Pues si no querían, estando asustados, acercarse unos a los otros, morían solos, y muchas cosas quedaban abandonadas por falta del que tenían la intención de cuidarla; y se acercarían, perecían especialmente los que tenían las intención de hacer algo de virtud; pues por honor no se cuidaban de sí mismos marchando junto a sus amigos, cuando incluso los familiares, al final, vencidos por el gran mal, se causaba hasta de los lamentos por los que iban muriendo. En cambio, los que habían escapado más se compadecían del que estaba muriendo y del que sufría, por haberlo experimentado antes y estar ya a salvo; pues no atacaba dos veces al mismo como para matarlo. Y eran considerados dichosos por los demás, y ellos mismos, por la mucha alegría del momento, tenían también respecto al futuro algo de una vana esperanza de que no serían abatidos ya en otros tiempos por otra enfermedad.

[52] ἐπίεσε δ' αὐτοὺς μᾶλλον πρὸς τῷ ὑπάρχοντι πόνῳ καὶ ἡ ξυγκομιδὴ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐς τὸ ἄστυ, καὶ οὐχ ἧσσον τοὺς ἐπελθόντας· οἰκιῶν γὰρ οὐχ ὑπαρχουσῶν, ἀλλ' ἐν καλύβαις πνιγηραῖς ὥρᾳ ἔτους διαιτωμένων ὁ φθόρος ἐγίγνετο οὐδενὶ κόσμῳ, ἀλλὰ καὶ νεκροὶ ἐπ' ἀλλήλοις ἀποθνῄσκοντες ἔκειτο καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐκαλινδοῦντο καὶ περὶ τὰς κρήνας ἁπάσας ἡμιθνῆτες τοῦ ὕδατος ἐπιθυμίᾳ. τά τε ἱερὰ ἐν οἷς ἐσκήνηντο νεκρῶν πλέα ἦν, αὐτοῦ ἐναποθνῃσκόντων· ὑπερβιαζομένου γὰρ τοῦ κακοῦ οἱ ἄνθρωποι, οὐχ ἔχοντες ὅτι γένωνται, ἐς ὀλιγωρίαν ἐτράποντο καὶ ἱερῶν καὶ ὁσίων ὁμοίως. νόμοι τε πάντες ξυνεταράχθησαν οἷς ἐχρῶντο πρότερον περὶ τὰς ταφάς, ἔθαπτον δὲ ὡς ἕκαστος ἐδύνατο. καὶ πολλοὶ ἐς ἀναισχύντους θήκας ἐτράποντο σπάνει τῶν ἐπιτηδείων διὰ τὸ συχνοὺς ἤδη προτεθνάναι σφίσιν· ἐπὶ πυρὰς γὰρ ἀλλοτρίας φθάσαντες τοὺς νήσαντας οἱ μὲν ἐπιθέντες τὸν ἑαυτῶν νεκρὸν ὑφῆπτον, οἱ δὲ καοιμένου ἄλλου ἐπιβαλόντες ἄνωθεν ὃν φέροιεν ἀπῇσαν.

Los acosó en mayor medida, además del sufrimiento presente, también la concentración producida por el traslado de los campos a la ciudad, y no menos a los que habían llegado. Pues, no habiendo casa, sino viviendo en cabañas sofocantes por la época del año, la mortalidad se producía sin ningún orden, sino que los cadáveres según morían unos sobre otros y rodaban por los caminos y alrededor de todas las fuentes, yacían muertos, por el deseo de agua. Y los templos en los que habían acampado, estaban llenos de cadáveres, ya que morían allí; pues, siendo muy poderoso el mal, los hombres, no sabiendo que haberse, se volvieron al descuido tanto de las leyes divinas como de las humanas del mismo modo. Y todas las leyes fueron alteradas de las que se valían antes respecto a los enterramientos, y enterraban como cada uno podía; y muchos se entregaron a los indecorosos enterramientos por falta de los medios adecuados a causa del haber fallecido previamente morían bastantes; sobre piras ajenas habiéndose adelantado a los que habían apilado, unos, colocando a sus propio cadáver le incendiaron, otros, mientras ardían a otro echando desde arriba a quien llevaban, se iban.

[53] πρῶτόν τε ἦρξε καὶ ἐς τἆλλα τῇ πόλει ἐπὶ πλέον ἀνομίας τὸ νόσημα. ῥᾶον γὰρ ἐτόλμα τις ἃ πρότερον ἀπεκρύπτετο μὴ καθ' ἡδονὴν ποιεῖν, ᾶγχρίστροφον τὴν μεταβολὴν ὁρῶντες τῶν τε εὐδαιμόνων καὶ αἰφνιδίως θνῃσκόντων καὶ τῶν οὐδὲν πρότερον κεκτημένων, εὐθὺς δὲ τἀκείνων ἐχόντων. ὥστε ταχείας τὰς ἐπαυρέσεις καὶ πρὸς τὸ τερπνὸν ἠξίουν ποιεῖσθαι, ἐφήμερα τά τε σώματα καὶ τὰ χρήματα ὁμοίως ἡγούμενοι. καὶ τὸ μὲν προσταλαιπορεῖν τῷ δόξαντι καλῷ οὐδεὶς πρόθυμος ἦν, ἄδηλον νομίζων εἰ πρὶν ἐπ' αὐτὸ ἐλθεῖν διαφθαρήσεται· ὅτι δὲ ἤδη τε ἡδὺ πανταχόθεν τε ἐς αὐτὸ κερδαλέον, τοῦτο καὶ χρήσιμον κατέστη. θεῶν δὲ φόβος ἢ ἀνθρώπων νόμος οὐδεὶς ἀπεῖργε, τὸ μὲν κρίνοντες ἐν ὁμοίῳ καὶ σέβειν καὶ μὴ ἐκ τοῦ πάντας ὁρᾶν ἐν ἴσῳ ἀπολλυμένους, τῶν δὲ ἁμαρτημάτων οὐδεὶς ἐλπίζων μέχρι τοῦ δίκην γενέσθαι βιοὺς ἂν τὴν τιμωρίαν ἀντιδοῦναι, πολὺ δὲ μείζω τὴν ἤδη κατεψηφισμένην σφῶν ἐπικρεμασθῆναι, ἣν πρὶν ἐμπεσεῖν εἰκὸς εἶναι τοῦ βίου τι ἀπολαῦσαι.

La enfermedad fue lo primero que ocasionó a la ciudad, también respecto a otras cosas, más inmortalidad. Pues más fácil se atrevía uno a hacer lo que antes ocultaría forzosamente, al ver que era repentino el cambio de los dichosos, que morían súbitamente, y de los que no habían poseído nada antes, pero al punto tenían de los aquellos. De modo que consideraban oportuno procurarse los goces inmediatamente y con vistas a lo placentero, pensando que era igualmente efímera las vidas y las riquezas. Y nadie estaba dispuesto a sufrir por lo que parecía honroso, considerando incierto si moría antes de llegar a ello; y lo que era agradable de inmediato y de cualquier manera provechoso para ello, eso se estableció como honroso y útil. Ningún temor a los dioses o ley de los humanos los detenía, juzgando por un lado que estaban en igualdad al ser piadosos, y no serlo, por ver que todos morían igualmente; y no esperando ninguno, por otro lado, que, estando vivo hasta que tuviera lugar el juicio, recibía el castigo de sus faltas y que era mucho más inminente el juicio que se había pronunciado ya contra ellos, antes de que el cual cayera sobre ellos, era natural que disfrutara algo de la vida.

[54] τοιούτῳ μὲν πάθει οἱ Ἀθηναῖοι περιπεσόντες ἐπιέζοντο ἀνθρώπων τ' ἔνδον θνῃσκόντων καὶ γῆς ἔξω δῃουμένης. ἐν δὲ τῷ κακῷ οἷα εἰκὸς ἀνεμνήσθησαν καὶ τοῦδε τοῦ ἔπους, φάσκοντες οἱ πρεσβύτεροι πάλαι ᾄδεσθαι "ἥξει Δωριακὸς πόλεμος καὶ λοιμὸς ἅμ' αὐτῷ". ἐγένετο μὲν οὖν ἔρις τοῖς ἀνθρώποις μὴ λοιμὸν ὠνομάσθαι ἐν τῷ ἔπει ὑπὸ τῶν παλαιῶν, ἀλλὰ λιμόν, ἐνίκησε δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰκότως λοιμὸν εἰρῆσθαι· οἱ γὰρ ἄνθρωποι πρὸς ἃ ἔπασχον τὴν μνήμην ἐποιοῦντο. ἢν δέ γε οἶμαί ποτε ἄλλος πόλεμος καταλάβῃ Δωρικὸς τοῦδε ὕστερος καὶ ξυμβῇ γενέσθαι λιμόν, κατὰ τὸ εἰκὸς οὕτως ᾄσονται. μνήμη δὲ ἐγένετο καὶ τοῦ Λακεδαιμονῖων χρηστηρίου τοῖς εἰδόσιν, ὅτε ἐπερωτῶσιν αὐτοῖς τὸν θεὸν εἰ χρὴ πολεμεῖν ἀνεῖλε κατὰ κρὰτος πολεμοῦσι νίκην ἔσεσθαι, καὶ αὐτὸς ἔφη ξυλλήψεσθαι. περὶ μὲν οὖν τοῦ χρηστηρίου τὰ γιγνόμενα ᾔκαζον ὁμοῖα εἶναι· ἐσβεβληκότων δὲ τῶν Πελοποννησίων ἡ νόσος ἤρξατο εὐθύν, καὶ ἐς μὲν Πελοπόννησον οὐκ ἐσῆλθεν, ὅτι καὶ ἄξιον εἰπεῖν, ἐπενείματο δὲ Ἀθήνας μὲν μάλιστα, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων χωρίων τὰ πολυανθρωπότατα. ταῦτα μὲν τὰ κατὰ τὴν νόσον γενόμενα.

Los atenienses se angustiaron de haberse quejado por tal padecimiento, muriendo los hombres dentro de las murallas y siendo destruida la tierra fuera. Y en medio del cual, como era natural, se acordaron especialmente del siguiente verso, afirmándolo los ancianos que había sido cantado hacía tiempo: "Vendrá una guerra doria y una peste con ella". Surgió, por cierto, entre los hombres una discusión de que no había sido dicho "peste" en el verso por los antiguos sino "hambre", y venció lógicamente en el momento presente, que había sido dicho "peste", pues los hombres ajustaban su recuerdo a lo que había sufrido. Y creo que, si en otro tiempo sobreviniese otra guerra doria después de ésta ocurriese que surge el hambre, lo cantaría así según lo conveniente. Y sobrevino también a los que conocían el recuerdo de los lacedemonios cuando, habiendo preguntado ellos al dios si era conveniente combatir, respondió que, si luchaban con fuerza, tendrían la victoria y dijo que él mismo les ayudaría. Así pues, conjeturaban que los sucesos eran iguales respecto al oráculo: realizada la invasión de los peloponesios, la enfermedad comenzó al punto, y no entró en el Peloponeso, hecho que tampoco es digno de mencionar, sino que se extendió por Atenas principalmente, y luego, también por las zonas más pobladas de otras regiones. Ésas son las cosas que sucedieron respecto a la enfermedad.

1 comentario:

  1. Supongo que son traducciones "reputadas", no tuyas, de Gredos, de insignes clasicistas, pero ininteligibles en castellano, ej.: "de manera que fue dicho por ellos que por los peloponesios había arrojado fármacos a los pozos". No nos lamentemos después de que la gente corriente ya no lee a los clásicos. Todo por la maldita (e inexistente en traductología) "traducción literal": en castellano se dice "se dice", no "fue dicho por". Así todo.

    ResponderEliminar