martes, 23 de noviembre de 2010

Thuc. Libro I. Prólogo [1.1.1.-1.2.5.]

[1] Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου καὶ ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων, τεκμαιρόμενος ὅτι ἀκμάζοντές τε ᾖσαν ἐς αὐτὸν ἀμφότεροι παρασκευῇ τῇ πάσῇ καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστάμενον πρὸς ἑκατέρους, τὸ μὲν εὐθύς, τὸ δὲ καὶ διανοούμενον. κίνησις γὰρ αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς Ἕλλησιν ἐγένετο καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων, ὡς δὲ εἰπεῖν καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων. τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαίτερα σαφῶς μὲν εὑρεῖν διὰ χρόνου πλῆθος ἀδύνατα ἦν, ἐκ δὲ τεκμηρίων ὧν ἐπὶ μακρ´τατον σκοποῦντί μοι πιστεῦσαι ξυμβαίνει οὐ μεγάλα νομίζω γενέσθαι οὔτε κατὰ τοὺς πολέμους οὔτε ἐς τὰ ἄλλα.


Tucídides el Ateniense escribió la guerra de los Peloponesios y los Atenienses, cómo lucharon unos contra otros, guiados rectamente colocados completamente y esperando ser grande y digna de ser contada de entre las anteriores, mostrando que ambos estaban en la plenitud de sus fuerzas contra él con toda la preparación y viendo que el resto de Grecia se unía a favor de cada uno, unos enseguida, otros incluso pensándoselo. Pues el movimiento mismo fue grande para los griegos y alguna parte de los bárbaros, como decir incluso la mayoría de los hombres. Pues que unos para ellos y otros aún más viejos claramente encontraron a través del tiempo eran muchos incapaces, pero que entre las señales que estaban sobre lo más grande que me observa creció al reunirlos no creo que fueran grandes ni sobre la guerra ni hasta las demás.

[2] φαίνεται γὰρ ἡ νῦν Ἑλλὰς καλουμένη οὐ πάλαι βεβαίως οἰκουμένη, ἀλλὰ μεταναστάσεις τεοὖσαι τὰ πρότερα καὶ ῥᾳδίως ἕκαστοι τὴν ἑαυτῶν ἀπολείποντες βιαζόμενοι ὑπό τινων αἰεὶ πλειόνων. τῆς γὰρ ἐμπορίας οὐκ οὔσης, οὐδ' ἐπιμειγνύντες ἀδεῶς ἀλλήλοις οὔτε κατὰ γῆν οὔτε διὰ θαλάσσης, νεμόμενοί τε τὰ αὐτῶν ἕκαστα ὅσον ἀποζῆν καὶ περιουσίαν χρημάτων οὐκ ἔχοντες οὐδὲ γῆν φυτεύοντες, ἄδηλον ὄν ὁπότε τις, ἐπελθὼν καὶ ἀτειχίστων ἅμα ὄντων ἄλλος ἀφαφήσεται, τῆς τε καθ' ἡμέραν ἀναγκαίου τραφῆς πανταχοῦ ἂν ἡγούμενοι ἐπικρατεῖν, οὐ χαλεπῶς ἀπανίσταντο, καὶ δι' αὐτὸ οὔτε μεγέθει πόλεων ἴσχυον οὔτε τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ. μάλιστα δὲ τῆς γῆς ἡ ἀρίστη αἰεὶ τὰς μεταβολὰς τῶν οἰκητόρων εἶχεν, ἥ τε νῦν Θεσσαλία καλουμένη καὶ Βοιωτία Πελοποννήσου τε τὰ πολλὰ πλὴν Ἀρκαδίας, τῆς τε ἄλλης ὅσα ἦν κράτιστα. διὰ γὰρ ἀρετὴν τῆς αἵ τε δυνάμεις τισὶ μείζους ἐγγιγνόμεναι στάσεις ἐνεποίουν ἐξ ὧν ἐφθείροντο, καὶ ἅμα ὑπὸ ἀλλοφύλων μᾶλλον ἐπεβουλεύοντο. τὴν γοῦν Ἀττικὴν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον διὰ τὸ λεπτόγεων ἀστασίαστον οὖσαν ἄνθρωποι ᾤκουν οἱ αὐτοὶ αἰεί.


Pues parece que la ahora llamada Grecia no estaba habitada constantemente antiguamente sino que había migraciones en los tiempos anteriores y que fácilmente dejaba cada uno la tierra propia forzados por algunos más numerosos siempre. Pues no existiendo comercio, ni relacionándose libremente unos con otros ni por tierra ni por mar, administrando cada uno sus propias cosas cuanto es necesario para vivir y sin poseer abundancia de riquezas ni cultivando la tierra, siendo incierto cuando algún otro atacando la saquearía estando además desprovistos de murallas, pensando que se adueñaría en cualquier lugar del alimento necesario para el día, no emigraban con dificultad, y por eso ni por el tamaño de las ciudades eran fuertes, ni por los otros recursos. Y sobre todo especialmente era la mejor tierra siempre sufría cambios de habitantes la que ahora se llamaba Tesalia y Beocia del Peloponeso y la mayoría excepto Arcadio, de las demás cuantas eran las mejores. Pues por la excelencia de la tierra que por la fuerza las más grandes para alguien se producían rebeliones, y al mismo tiempo eran objeto de acechanzas en mayor medida por linajes externos. Así pues el Ática la habitaban siempre los mismos hombres estando exenta durante el mayor tiempo a causa de la pobreza de la tierra.

No hay comentarios:

Publicar un comentario