martes, 23 de noviembre de 2010

Thuc. Libro I. Método histórico [1.21.-1.23.]

[21] ἐκ δὲ τῶν εἰρημένων τεκμηρίων ὅμως τοιαῦτα ἄν τις νομίζων μάλιστα ἃ διῆλθον οὐχ αμαρτάνοι, καὶ οὔτε ὡς ποιηταὶ ὑμνήκασι περὶ αὐτῶν ἐπὶ τὸ μεῖζον κοσμοῦντες μᾶλλον πιστεύων, οὔτε ὡς λογογράφοι ξυνέθεσαν ἐπὶ τὸ προσαγωγότερον τῇ ἀκροάσει ἢ ἀληθέστερον, ὄντα ἀνεξέλεγκτα καὶ τὰ πολλὰ ὑπὸ χρόνου αὐτῶν ἀπίστως ἐπὶ τὸ μυθῶδες ἐκνενικηκότα, ηὑρῆσθαι δὲ ἡγησάμενος ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων σημείων ὡς παλαιὰ εἶναι ἀποχρώντων. καὶ ὁ πόλεμος οὖτος, καίπερ τῶν ἀνθρώπων ἐν ᾧ μὲν ἂν πολεμῶσι τὸν παρόντα αἰεὶ μέγιστον κρινόντων, παυσαμένων δὲ τὰ ἀρχαῖα μᾶλλον θαυμαζόντων, ἀπ' αὐτῶν τῶν ἔργων σκοποῦσι δηλώσει ὅμως μείζων γεγενημένος αὐτῶν.


Y a partir de dichos testimonios sin embargo quien pensase tales más o menos las cosas que he expuesto no se equivocaría, y sin confiar en cómo los poetas han cantado sobre ellas embelleciéndolas hacia lo más, ni en cómo los logógrafos las compusieron más para lo atractivo a la audiencia que la verdad, siendo imposible de probar y la mayoría por su antigüedad de manera increíble caídas en lo mítico, y no se equivocaría considerando que las ha indagado suficientemente para ser antiguas a partir de las más claras señales. y esta guerra, aunque piensan los hombres en la que está presente siempre mayor es mientras guerrean, pero cesando los hechos mostrará sin embargo habiendo sido mayor que ellos, admirando más las antiguas para quienes observen a partir de los hechos mismos.


[22] καὶ ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι ἢ μέλλοντες πολεμήσειν ἢ ἐν αὐτῳ ἤδη ὄντες, χαλεπὸν τὴν ἀκρίβειαν αὐτὴν τῶν λεχθέντων διαμνημονεῦσαι ἦν ἐμοί τε ὧν αὐτὸς ἤκουσα καὶ τοῖς ἄλλοθέν ποθεν ἐμοὶ ἀπαγγέλλουσιν· ὡς δ' ἂν ἐδόκουν ἐμοὶ ἕκαστοι περὶ τῶν αἰεὶ παρόντων τὰ δεόντα μάλιστ' εἰπεῖν, ἐχομένῳ ὅτι ἐγγύτατα τῆς ξυμπάσης γνώμης τῶν ἀληθῶς λεχθέντων, οὕτως εἴρηται. τὰ δ' ἔργα τῶν πραχθέντων ἐν τῳ πόλεμῳ οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόνος πυνθανόμενος ἠξίωσα γράφειν, οὐδ' ὡς ἐμοὶ ἐδόκει, ἀλλ' οἷς τε αὐτὸς παρῆν καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν ἀκριβείᾳ περὶ ἑκάστου ἐπεξελθών. ἐπιπόνως δὲ ηὑρίσκετο, διότι οἱ παρόντες τοῖς ἔργοις ἑκάστοις οὑ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ἔλεγον, ἀλλ' ὡς ἑκατέρων τις εὐνοίας ἢ μνήμης ἔχοι. καὶ ἐς μὲν ἀκρόασιν ἴσως τὸ μὴ μυθῶδες αὐτῶν ἀτερπέστερον φανεῖται· ὅσοι δὲ βουλήσονται τῶν τε γενομένων τὸ σαφὲς σκοπεῖν καὶ τῶν μελλόντων ποτὲ αὖθις κατὰ τὸ ἀνθρόπινον τοιούτων καὶ παραπλησίων ἔσεσθαι, ὠφέλιμα κρίνειν αὐτὰ ἀρκούντως ἕξει. κτῆμά τε ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται.


Y cuantas cosas dijeron cada uno en los discursos o estando a punto de combatir o estando ya en eso, era difícil recordar la exactitud misma de las cosas dichas para mí de las cosas que yo mismo escuché y para los que me las anunciaron a mí de cualquier otra cosa; según me parecía a mí que cada uno diría acerca de los sucesos quien cada ocasión estaban presentes lo lógico aproximadamente, ciñéndome lo más cerca posible al sentido general de las palabras que verdaderamente se dijeron, de esta manera están consideradas. En cuanto a los hechos sucedidos en la guerra no pareció escribirlos informándome a partir de cualquiera, ni como a mí me parecía, sino en las que estuve presente y de las demás exponiendo acerca de cada una con exactitud cuando era posible. Y la búsqueda era difícil, porque los presentes en cada hecho no decían las mismas cosas sobre lo mismo, sino según la simpatía hacia cada uno o el recuerdo que tuviese. Y para una edición quizás lo no mítico de estas cosas parecerá menos placentero; pero cuantos quieran observar la exactitud de las cosas que han llegado a ser y de las que van a ser tales y semejantes según lo humano, pero será suficiente que juzguen estas cosas provechosas. Se trata de un logro para siempre más que de otra obra de concurso para una audición de un momento.


[23] τῶν δὲ πρότερον ἔργων μέγιστον ἐπράχθη τὸ Μηδικόν, καὶ τοῦτο ὅμως δυοῖν ναυμαχίαν καὶ πεζομαχίαιν ταχεῖαν τὴν κρίσιν ἔσχεν. τούτου δὲ τοῦ πολέμου μῆκός τε μέγα προύβη, παθήματά τε ξυνηνέχθη γενέσθαι ἐν αὐτῷ τῇ Ἑλλάδι οἷα οὐχ ἕτερον ἐν ἴσῳ χρόνῳ. οὖτε γὰρ πόλεις τοσαίδε ληφθεῖσαι ἠρημώθησαν, αἱ μὲν ὑπὸ βαρβάρων, αἱ δ' ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀντιπολεμούντων (εἰσὶ δ' αἳ καὶ οἰκήτορας μετέβαλον ἁλισκόμεναι), οὔτε φυγαὶ τοσαίδε ἀνθρώπων καὶ φόνος, ὁ μὲν κατ' αὐτὸν τὸν πόλεμον, ὁ δὲ διὰ τὸ στασιάζειν. τά τε πρότερον ἀκοῇ μὲν λεγόμενα, ἔργῳ δὲ σπανιώτερον βεβαιούμενα οὐκ ἅπιστα κατέστη, σεισμῶν τε πέρι, οἳ ἐπὶ πλεῖστον ἅμα μέρος γῆς καὶ ἰσχυρότατοι οἱ αὐτοὶ ἐπέσχον, ἡλίου τε ἐκλείψεις, αἳ πυκνότεραι παρὰ τὰ ἐκ τοῦ πρὶν χρόνου μνημονευόμενα ξυνέβησαν, αὐχμοί τε ἔστι παρ' οἷς μεγάλοι καὶ λιμοὶ καὶ ἡ οὐχ ἥκιστα βλάψασα καὶ μέρος τι φθείρασα ἡ λοιμώδης νόσος· ταῦτα γὰρ πάντα μετὰ τοῦδε τοῦ πολέμου ἅμα ξυνεπέθετο. ἥρξαντο δὲ αὐτοῦ Ἀθηναῖοι καὶ Πελοποννήσιοι λύσαντες τὰς τριακοντοὺτεις σπονδὰς αἳ αὐτοῖς ἐγένοντο μετὰ Εὐβοίας ἅλωσιν. διότι δ' ἔλυσαν, τὰς αἰτίας προύγραψα πρῶτον καὶ τὰς διαφοράς, τοῦ μή τινα ζητῆσαί ποτε ἐξ ὅτου τοσοῦτος πόλεμος τοῖς Ἕλλησι κατέστη. τὴν μὲν γὰρ ἀληθεστάτην πρόφασιν, ἀφανεστάτην δὲ λόγῳ, τοὺς Ἀθηναίους ἡγοῦμαι μεγάλους γιγνομένους καὶ φόβον παρέχοντας τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀναγκάσαι ἐς τὸ πολεμεῖν· αἱ δ' ἐς τὸ φανερὸν λεγόμεναι αἰτίαι αἵδ' ἦσαν ἑκατέρων, ἀφ' ὧν λύσαντες τὰσ σπονδὰς ἐς τὸν πόλεμον κατέστησαν.


De las hazañas anteriores la más grande fue la Médica, y éstas sin embargo tuvieron el resultado rápido de esta guerra avanzó mucho, y ocurrió que ocurrieron durante ella en Grecia desgracias cuales no hubo otras en el mismo tiempo. Pues ni tantas ciudades tras su captura fueron despobladas, unas por los bárbaros, otras por ellos mismos que luchaban entre sí (hubo incluso algunas que cambiaron de habitaciones tras su caída), ni tanta gente desterrada ni tanta muerte, en parte con motivo de la misma guerra, otro por las rebeliones. Y las cosas tradicionalmente conocidas dichas de oídas, pero que muy pocas veces resultaron no increíbles, noticias sobre terremotos, que sobre una parte mayor de la tierra y más fuertes además muy violentos, eclipses de sol, que resultaron más frecuentes junto a lo recordado de tiempo anterior, y sequías hay entre algunos casos grandes y por estas también hambre y la no menos dañina y que destruyó una parte la enfermedad pestilente; todas estas cosas con esta guerra simultáneamente atacaron. Y comenzaron ésta los Atenienses y los Peloponesios rompiendo las treguas de treinta años que para ellos llegaron a ser después de la toma de Eubea. Porqué las rompieron, antes escribí las causas primero y las diferencias, para que nadie busque otra vez a partir de qué tanta guerra tuvo lugar para los griegos. La razón más verdadera, aunque siempre se ocultó más de palabra, es, según creo, que el auge de los atenienses estimó a los lacedemonios llegando a ser e infundiendo miedo los obligaron a luchar; los motivos que se aducían públicamente, por los que cada parte se puso en guerra rompiendo los pactos, eran los siguientes.

1 comentario: