lunes, 28 de marzo de 2011

Demóstenes, FILÍPICA I (griego-castellano)

            1. εἰ μὲν περὶ καινοῦ τινος πράγματος προυτίθετ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, λέγεα ἐπισχὼν ἂν ἕως οἱ πλεῖστοι τῶν εἰωθότων γνώμην ἀπεφήσαντο, εἰ μὲν ἤρεσκε τί μοι τῶν ὑπὸ τούτων ῥηθέντων, ἡσυχίαν ἄν ἤγον, εἰ δὲ μή, τότ’ ἂν καὐτὸς ἐπειρώμην ἂ γιγνώσκω λέγειν· ἐπειδὴ δ’ ὑπὲρ ὧν πολλάκις εἰρήκασιν οὗτοι· πρότερον συμβαίνει καὶ νυνὶ σκοπεῖν, ἡγοῦμαι καὶ πρῶτος ἀναστὰς εἰκότως ἂν συγγνώμης τυγχάνειν. εἰ γὰρ ἐκ τοῦ παρεληλυθότος χρόνου τὰ δέονθ’ οὗτοι συνεβούλευσαν, οὐδὲν ἂν ὑμᾶς νῦν ἔδει βουλεύεσθαι.

Si se hubiera propuesto como tema de discusión, varones atenienses, una cuestión nueva, me contendría hasta que hubieran manifestado su opinión la mayoría de los que suelen hacerlo; y si me gustase algo de lo dicho por éstos, permanecería en silencio, y caso de que no, entonces yo mismo intentaría exponer mi propio punto de vista; pero toda vez que resulta que se están examinando también ahora asuntos sobre los que muchas veces antes han hablado, creo que, aunque me levante yo el primero, puedo razonablemente lograr vuestra comprensión; porque si desde el principio en el pasado éstos hubiesen dado los debidos consejos, en absoluto os veríais obligados ahora a deliberar.

            2. πρῶτον μὲν οὗν οὐκ ἀθυμητέον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῖς παροῦσι πράγμασι, οὐδ’ εἰ πάνυ φαύλως ἔχειν δοκεῖ· ὃ γὰρ ἐστι χείριστον αὐτῶν ἐκ τοῦ παρεληλυθότος χρόνου, τοῦτο πρὸς τὰ μέλλοντα βέλτιστον ὑπάρχει. τί οὗν ἐστι τοῦτο; ὅτι οὐδέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῶν δεόντων ποιούντων ὑμῶν κακῶς τὰ πράγματ’ ἔχει· ἐπεί τοι, εἰ πάνθ’ ἃ προσῆκε πραττόντων οὕτως εἶχεν, οὐδ’ ἂν ἐλπὶς ἧν αὐτὰ βελτίω γενέσθαι.

De modo que, en primer lugar, varones atenienses, no hay que desanimarse al contemplar la situación presente, por muy deteriorada que parezca. Pues lo que es peor en ella desde el tiempo pasado, eso es precisamente lo mejor en relación con el futuro. ¿Y qué es eso? El hecho de que, por no hacer vosotros nada de lo que es debido, las cosas van mal; pues que si, pese a hacer vosotros todo lo conveniente, las cosas siguiesen así, ni esperanza habría de que mejoraran.

            3. ἔπειτ’ ἐνθυμητέον καὶ παρ ἄλλων ἀκούουσι καὶ τοῖς εἰδόσιν αὐτοῖς ἀναμιμνῃσκομένοις, ἡλίκην ποτ’ ἐξόντων δύναμιν Λακεδαιμονίων, ἐξ οὗ χρόνος οὐ πολύς, ὡς καλῶς καὶ προσηκόντως οὐδὲν ἀνάξων ὑμεῖς ἐπράξατε τῆς πόλεως, ἀλλ’ ὑπεμείναθ’ ὑπὲρ τῶν δικαίων τὸν πρὸς ἐκείνους πόλεμον. Τίνος οὗν εἵνεκα ταῦτα λέγω; ἵν’ ἴδητ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ θεάσησθε, ὅτι οὐδὲν οὔτε φυλαττομένοι ὑμῖν ἐστιν φοβερόν, οὔτ’, ἂν ὀλιγωρῆτε, τοιοῦτον οἷον ἂν ὑμεῖς βούλοισθε, παραδείγμασι χρώμενοι τῇ τότε ῥώμῃ τῶν Λακεδαιμονίων, ἧς ἐκρατεῖτ’ ἐκ τοῦ προσέχειν τοῖς πράγμασι τὸν νοῦν, καὶ τῇ νῦν ὕβρει τούτου, δι’ ἣν ταραττόμεθ’ ἐκ τοῦ μηδὲν φροντίζειν ὧν ἐχρῆν.

A continuación tenéis que reflexionar sobre un asunto que algunos habéis oído contar y otros conocéis y recordáis, a saber, de qué forma tan hermosa y correcta, cuando los lacedemonios tenían considerable poder, de lo que no hace mucho tiempo, vosotros no  realizasteis nada indigno de la ciudad, antes bien, soportasteis la guerra contra aquéllos en defensa de lo justo. ¿Y con qué finalidad digo yo ahora esto? Para que sepáis, varones atenienses, y consideréis que nada habéis de temer si os guardáis y que si os despreocupáis nada ha de ser tal como vosotros quisierais; como ejemplos de ello podéis serviros de la robustez que antaño ostentaban los lacedemonios y que vosotros fuisteis dominando a base de dedicar atención a los asuntos, y de la actual insolencia de éste, que nos produce desasosiego por no tener en cuenta nada de los que sería menester.

            4. εἰ δέ τις ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δυσπολέμητον οἴεται τὸν Φίλιππον εἶναι, σκοπῶν τό τε πλῆθος τῆς ὑπαρχούσης αὐτῷ δυνάμεως καὶ τὸ τὰ χωρία πάντ’ ἀπολωλέναι τῇ πόλει, ὀρθῶς μὲν οἴεται, λογισάσθω μέντοι τοῦθ’, ὅτι εἴχομέν ποθ’ ἡμεῖς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, Πύδναν καὶ Ποτείδαιαν καὶ Μεθώνην καὶ πάντα τὸν τόπον τοῦτον οἰκεῖον κύκλῳ, καὶ πολλὰ τῶν μετ’ ἐκείνου νῦν ὄντων ἐθνῶν αὐτονομούμενα κἀλεύθερ’ ὑπῆρχε, καὶ μᾶλλον ἡμῖν ἐβούλετ’ ἔχειν οἰκείως ἢ ‘κείνῳ.

Y si alguno de vosotros, varones atenienses, piensa que Filipo es difícil de combatir, considerando la gran cantidad que representan las fuerzas que posee como recursos y el hecho de que la ciudad haya perdido todas sus plazas fuertes, correctamente piensa; añada, sin embargo, esto a sus cómputos: que antaño teníamos nosotros, varones atenienses, Pidna, Potidea y Metone, y nos era propio todo aquel territorio de alrededor, y que muchos de los pueblos que ahora están a su lado eran independientes y libres y estaban más dispuestos a mantener relaciones amistosas con nosotros que con aquél.

            5. εἰ τοίνυν ὁ Φίλιππος τότε ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην, ὡς χαλεπὸν πολεμεῖν ἐστιν Ἀθηναίοις ἔχουσι τοσαῦτ’ ἐπιτειχῖσματα τῆς αὑτοῦ χώρας ἔρημον ὄντα συμμάχων, οὐδὲν ἂν ὧν νυνὶ πεποίηκεν ἔπραξεν οὐδὲ τοσαύτην ἐκτήσατ’ ἂν δύναμιν. ἀλλ’ εἶδεν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦτο καλῶς ἐκεῖνος, ὅτι ταῦτα μέν ἐστιν ἅπαντα τὰ χωρί’ ἆλθα τοῦ πολέμου κείμεν’ ἐν μέσῳ, φύσει δ’ ὑπάρχει τοῖς παροῦσι τὰ τῶν ἀπόντων, καὶ τοῖς ἐθέλουσι πονεῖν καὶ κινδυνεύειν τὰ τῶν ἀμελούντων.

De modo que si Filipo entonces hubiera tenido la opinión de que era difícil combatir contra los atenienses, que tenían en su poder tantas fortificaciones del propio país de él mismo, quien, por su parte, estaba desprovisto de aliados, nada hubiera hecho de lo que ha llevado a cabo, ni habría adquirido tan gran poder. Pero aquél, varones atenienses, bien vio esto: que esos territorios todos son trofeos de guerra que están en medio del campo al alcance del que los gane, y que por naturaleza corresponden a quienes están presentes los bienes de los ausentes y a los que quieren pasar por trabajos y peligros los de los negligentes.

            6. καὶ γάρ τοι ταύτῃ χρησάμενος τῇ γνώμῃ πάντα κατέστραπται καὶ ἔχει, τὰ μὲν ὡς, ἂν ἑλών τις ἔχοι πολέμῳ, τὰ δὲ σύμμαχα καὶ φίλα ποιησάμενος· καὶ γὰρ συμμαχεῖν καὶ προσέχειν τὸν νοῦν τούτοις ἐθέλουσι ἅπαντες, οὓς ἂν ὁρῶσι παρεσκευασμένους καὶ πράττειν ἐθέλοντας ἃ χρή.

Y, precisamente, valiéndose de esa opinión lo ha sometido todo y lo tiene en sus manos, parte a base de arrebatarlo por la guerra, parte a base de alianzas y amistades; pues, en efecto, todos quieren hacerse aliados y atender a aquellos a quienes ven preparados y decididos a hacer lo que es preciso.

            7. ἂν τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ ὑμεῖς ἐπὶ τῆς τιαύτης ἐθελήσητε γενέσθαι γνώμης νῦν, ἐπειδήπερ οὐ πρότερον, καὶ ἕκαστος ὑμῶν, οὗ δεῖ καὶ δύναιτ’ ἂν παρασχεῖν αὑτὸν χρήσμον τῇ πόλει, πᾶσαν ἀφεὶς τὴν εἰρωνείαν ἕτοιμος πράττειν ὑπάρξῃ, ὁ μὲν χρήματ’ ἔχων εἰσφέρειν, ὁ δ’ ἐν ἡλικίᾳ στρατεύεσθαι, -συνελόντι δ’ ἁπλῶς ἂν ὑμῶν αὐτῶν ἐθελήσητε γενέσθαι, καὶ παύσησθ’ αὐτὸς μὲν οὑδὲν ἕκαστος ποιήσειν ἐλπίζων, τὸν δὲ πλησίον πάνθ’ ὑπὲρ αὐτοῦ πράξειν, καὶ τὰ ὑμέτερ’ αὐτῶν κομιεῖσθ’, ἂν θεὸς θέλῃ, καὶ τὰ κατερρᾳθυμημένα πάλιν ἀναλήψεσθε, κἀκεῖνον τιμωρήσεσθε.

Pues bien, varones atenienses, también vosotros, si estáis dispuestos a adheridos a semejante opinión ahora, ya que no antes, y cada uno de vosotros, desechando toda simulación, está presto a realizar aquello que es menester y la función en que podría resultar él mismo útil a la ciudad (el que tiene dinero, contribuyendo; el que está en edad militar, cumpliendo el servicio); en resumen y en una palabra, si queréis ser tributarios de vosotros mismos y dejáis de esperar no hacer nada cada uno en particular y que el vecino lo haga todo por él, recuperaréis lo que es vuestro, si Dios quiere, recobraréis lo que por molicie ha sido abandonado y os vengaréis de Filipo.

            8. μὴ γὰρ ὡς θεῷ νομίζετ’ ἐκείνῳ τὰ παρόντα πεπηγέναι πράγματ’ ἀθάνατα, ἀλλὰ καὶ μισεῖ τις ἐκεῖνον καὶ δέδιεν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ φθονεῖ, καὶ τῶν πάνυ νῦν δοκούντων οἰκείως ἔχειν· καὶ ἅπανθ’ ὅσα περ κἀν ἄλλοις τισὶν ἀνθρώποις ἔνι, ταῦτα κἀν τοῖς μετ’ ἐκείνου χρὴ νομίζειν ἐνεῖναι. κατέπτηχε μέντοι πάντα ταῦτα νῦν, οὐκ ἔχοντ’ ἀποστροφὴν διὰ τὴν ὑμετέραν βραδυτῆτα καὶ ῥᾳθυμίαν· ἣν ἀποθέσθαι φημὶ δεῖν ἤδη.

Pues no vayáis a creer que su actual situación está consolidada inmortalmente, como si fuese un dios; al contrario, se le odia, varones atenienses, se le teme, se le envidia, incluso por parte de quienes parecen ahora estar con él en relaciones de total confianza; y todos los sentimientos que residen en otros hombres cualesquiera, ésos hay que pensar que se albergan en los que le rodean. Sin embargo, están reprimidos todos ellos ahora por no tener salida a causa de vuestra lentitud e indolencia; eso es lo que os digo que tenéis que desechar a partir de este momento.

            9. ὁρᾶτε γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὸ πρᾶγμα, οἷ προελήλυθ’ ἀσελγείας ἅνθρωπος, ὃς οὐδ’ αἵρεσιν ὑμῖν δίδωσιν τοῦ πράττειν ἢ ἄγειν ἡσυχίαν, ἀλλ’ ἀπειλεῖ καὶ λόγους ὑπερηφάνους, ὥς φασι, λέγει, καὶ οὐχ οἷός ἐστιν ἔχων ἃ κατέστραπται μένειν ἐπὶ τούτων, ἀλλ’ ἀεί τι προσπεριβάλλεται καὶ κύκλῳ πανταχῇ μέλλοντας ἡμᾶς καὶ καθημένους περιστοιχίζεται.

Pues observad, varones atenienses, la situación, a qué grado de insolencia ha llegado el hombre, que ni os da posibilidad de elegir entre actuar o permanecer en calma, sino que amenaza, profiere, según dicen, arrogantes palabras y no es capaz de contentarse con la posesión de lo que ha sometido, sino que siempre se va rodeando de nuevas adquisiciones y por todos lados en derredor nos va envolviendo, mientras que nosotros andamos indecisos y estamos bien arrellanados en nuestros asientos.

            10. πότ’ οὖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πόθ’ ἃ χρὴ πράξετε; ἐπειδὰν τί γένηται; ἐπειδὰν νὴ Δί’ ἀνάγκη τις ᾖ. νῦν δὲ τί χρὴ τὰ γιγνόμεν’ ἡγεῖσθαι; ἐγὼ μὲν γὰρ οἴομαι τοῖς ἐλευθέροις μεγίστην ἀνάγκην τὴν ὑπὲρ τῶν πραγμάτων αἰσχύνην εἶναι. ἢ βούλεσθ’, εἰπέ μοι, περιιόντες αὑτῶν πυνθάνεσθαι, “λέγεταί τι καινὸν;” γένοιτο γὰρ ἄν τι καινότερον ἢ Μακεδὼν ἀνὴρ Ἀθηναίους καταπολεμῶν καὶ τὰ τῶν Ἑλλήνων διοικῶν; “τέθνηκε Φίλιππος;” “οὐ μὰ Δί’, ἀλλ’ ἀσθενεῖ.”

¿Cuándo, pues, varones atenienses, cuándo vais a hacer lo que es debido? Cuando ocurra ¿qué? Cuando sobrevenga, por Zeus, una necesidad. Pero ahora, ¿cómo hay que considerar lo que está acontecido? Pues yo, por mi parte, estimo que para los hombres libres la necesidad más apremiante es la vergüenza que sufren por su situación. ¿Os queréis, decidme, ir dando vueltas y preguntándoos unos a otros: “¿Se dice algo nuevo?” Porque, ¿podría suceder algo más nuevo que un hombre macedonio debelando a atenienses y administrando los asuntos de Grecia? “¿Filipo está muerto?”

            11. τί δ’ ὑμῖν διαφέρει; καὶ γὰρ ἂν οὗτός τι πάθῃ, ταχέως ὑμεῖς ἕτερον Φίλιππον ποιήσετε, ἄνπερ οὕτω προσέχητε τοῖς πράγμασι τὸν νοῦν· οὐδὲ γὰρ οὗτος παρὰ τὴν αὑτοῦ ῥώμην τοσοῦτον ἐπηύξηται ὅσον παρὰ τὴν ἡμετέραν ἀμέλειαν.

“No, por Zeus, sino enfermo”. ¿Y qué diferencia hay en ello para vosotros? Puesto que, si a ése le pasa algo, crearéis otro Filipo si aplicáis el mismo grado de atención a vuestros asuntos; pues ése no se ha acrecentado tanto en razón de su propia fuerza cuando a causa de vuestra negligencia.

            12. καίτοι καὶ τοῦτο· εἴ τι πάθοι καὶ τὰ τῆς τύχης ἡμῖν, ἥπερ ἀεὶ βέλτιον ἢ ἡμεῖς ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμεθα, καὶ τοῦτ’ ἐξεργάσαιτο, ἴσθ’ ὅτι πλησίον μὲν ὄντες, ἅπασιν ἂν τοῖς πράγμασιν τεταραγμένοις ἐπιστάντες ὅπως βούλεσθε διοικήσαισθε, ὡς δὲ νῦν ἔχετε, οὐδὲ διδόντων τῶν καιρῶν Ἀμφίπολιν δέξασθαι δύναισθ’ ἄν, ἀπήρτημένοι καὶ ταῖς παρασκευαῖς καὶ ταῖς γνώμαις.

Aunque todavía queda esto: si alguno le llegara a pasar y la fortuna, que siempre se preocupa por nosotros con mayor solicitud que nosotros mismos, incluso nos brindara ese favor realizado, sabed que, estando vosotros cerca y al cargo de la confusa situación general, podríais llegar a dirigir los asuntos a vuestro gusto; pero, en las condiciones en que ahora os halláis, ni aunque las circunstancias oportunas os concedieran recuperar Anfípolis, podríais hacerlo, pues estáis en el aire, por lo que se refiere tanto a los preparativos como a los planes.

            13. ὡς μὲν οὖν δεῖ τὰ προσήκοντα ποιεῖν ἐθέλοντας ὑπάρχειν ἅπαντας ἑτοίμω, ὡς ἐγνωκότων ὑμῶν καὶ πεπεισμένων, παύομαι λέγων· τὸν δὲ τρόπον τῆς παρασκευῆς ἣν ἀπαλλάξαι ἂν τῶν τοιούτων πραγμάτων ὑμᾶς οἴομαι, καὶ τὸ πλῆθος ὅσον, καὶ πόρους οὕστινας χρημάτων, καὶ τἄλλ’ ὡς ἄν μοι βέλτιστα καὶ τάχιστα δοκεῖ παρασκευασθῆναι, καὶ δὴ πειράσομαι λέγειν, δεηθεὶς ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοσοῦτον.

Así pues, en cuanto a la necesidad de que todos estéis dispuestos a cumplir de buen grado con vuestro deber, dejo de hablar, dado que lo habéis reconocido así y estáis convencidos de ello; pero el carácter de los preparativos que, en mi opinión, podrían liberaros de los actuales problemas, y cuál es su cantidad y cuáles los ingresos de dinero, y la manera en que me parece que lo demás se podría preparar mejor y más rápidamente, eso es lo que ya ahora voy a intentar exponer; tan sólo os pido, varones atenienses, lo siguiente:

            14. ἐπειδὰν ἅπαντ’ ἀκούσητε κρίνατε, μὴ πρότερον προλαμβάνετε· μηδ’ ἂν ἐξ ἀρχῆς δοκῶ τινι καινὴν παρασκευὴν λέγειν, ἀναβάλλειν με τὰ πράγμαθ’ ἡγείσθω. οὐ γὰρ οἱ “ταχὺ” καὶ “τήμερον” εἰπόντες μάλιστ’ εἰς δέον λέγουσι (οὐ γὰρ ἂν τά γ’ ἤδη γεγενημένα τῇ νυνὶ βοηθείᾳ κωλῦσαι δυνηθεῖμεν),

Una vez que lo hayáis oído todo, juzgad; no os adelantéis con prejuicios; y en caso de que a alguien le parezca desde el principio que estoy proponiendo preparativos nuevos, que no considere que trato de dar largas a los asuntos. Pues no son los que dicen “rápidamente” y “hoy” quienes hacen propuestas más a propósito (dado que lo que ya ha sucedido no podríamos impedirlo con el socorro de hoy),

            15. ἀλλ’ ὃς ἄν δείξῃ τίς πορισθεῖσα παρασκευὴ καὶ πόση καὶ πόθεν διαμεῖναι δυνήσεται, ἕως ἂν ἢ διαλυσώμεθα πεισθέντες τὸν πόλεμον ἢ περιγενώμεθα τῶν ἐχθρῶν· οὕτω γὰρ οὐκέτι τοῦ λοιποῦ πάσχοιμεν ἂν κακῶς. οἶμαι τοίνυν ἐγὼ ταῦτα λέγειν ἔχειν, μὴ κωλύων εἴ τις ἄλλος ἐπαγγέλλεταί τι. ἡ μὲν οὖν ὑπόσχεσις οὕτω μεγάλη, τὸ δὲ πρᾶγμ’ ἤδη τὸν ἔλεγχον δώσει· κριταὶ δ’ ὑμεῖς ἔσεσθε.

sino aquel que indique cuáles son los preparativos que hay que procurar, cuál su cantidad y de qué lugar habrá que obtenerlos para que puedan resistir hasta que o, convencidos, pongamos fin a la guerra, o bien nos impongamos a nuestros enemigos; que de este modo ya no sufriríamos desastres en el futuro. Ahora bien, yo opino que soy capaz de exponer eso, sin impedir que otro cualquiera exponga un parecer distinto. Así que mi promesa es tan grande como podéis ver; pero los hechos darán inmediatamente la prueba y vosotros seréis los jueces.

            16. πρῶντον μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τριήρεις πεντήκοντα παρασκευάσασθαι φημὶ δεῖν, εἶτ’ αὐτοὺς οὕτω τὰς γνώμας ἔχειν ὡς, ἐὰν τι δέῃ, πλευστέον εἰς ταύτας αὐτοῖς ἐμβᾶσιν. πρὸς δὲ τούτοις τοῖς ἡμίσεσιν τῶν ἱππέων ἱππαγωγοὺς τριήρεις καὶ πλοῖ’ἱκανὰ εὐτρεπίσαι κελεύω.

Así pues, varones atenienses, afirmo que en primer lugar hay que equipar cincuenta trirremes; después, que vosotros mismos estéis hechos a la idea de que, si ello es necesario, habréis de embarcar en ellas personalmente y haceros a la mar. Además de eso recomiendo que aprestéis para la mitad de los contingentes de caballería trirremes de transporte de caballos y suficientes naves de carga.

            17. ταῦτα μὲν οἶμαι δεῖν ὑπάρχειν ἐπὶ τὰς ἐξαίφης ταύτας ἀπὸ τῆς οἰκείας χώρας αὐτοῦ στρατείας εἰς Πύλας καὶ Χερρόνησον καὶ Ὄλυνθον καὶ ὅποι βούλεται· δεῖ γὰρ ἐκείνῳ τοῦτ’ ἐν τῇ γνώμῃ παραστῆσαι, ὡς ὑμεῖς ἐκ τῆς ἀμελείας ταύτης τῆς ἄγαν, ὥσπερ εἰς Εὔβοιαν καὶ πρότερόν ποτέ φασιν εἰς Ἁλίαρτον καὶ τὰ τελευταῖα πρώην εἰς Πύλας ἴσως ἄν ὁρμήσαιτε –οὔτοι παντελῶς,

Eso es lo que considero necesario que esté previsto para hacer frente a las repentinas incursiones que desde su propio país hace a las Termópilas, el Quersoneso, Olinto y donde quiere; pues es menester que tenga presente en sus cálculos la posibilidad de que vosotros, abandonando esa excesiva despreocupación, tal vez os pongáis en marcha, como en la expedición a Eubea y, anteriormente, dicen, a Haliarto y, por último, recientemente a las Termópilas.

            18. οὐδ’ εἰ μὴ ποιήσαιτ’ ἂν τοῦτο, ὡς ἔγωγέ γημι δεῖν, εὐκαταφρόνητόν ἐστιν -ἵν’ ἢ διὰ τὸν φόβον εἰδὼς εὐτρεπεῖς ὑμᾶς (εἴσεται γὰρ ἀκριβῶς· εἰσὶ γάρ, εἰσὶν οἱ πάντ’ ἐξαγγέλλοντες ἐκείνῳ παρ’ ἡμῶν αὐτῶν πλείους τοῦ δέοντος) ἡσυχίαν ἔχῃ, ἢ παριδὼν ταῦτ’ ἀφύλακτος ληφθῇ, μηδενὸς ὄντος ἐμποδὼν πλεῖν ἐπὶ τὴν ἐκείνου χύραν ὑμῖν, ἂν ἐνδῷ καιρόν.

Y no es ello cosa enteramente despreciable, ni aunque vosotros no hicierais como yo digo que hay que hacer; no lo es, si su finalidad consiste en que se mantenga quieto por miedo, al saber que vosotros estáis preparados (que lo sabrá con puntos y señales, pues hay quienes –sí que los hay –, de entre nosotros mismos, le revelan todo, y son más de lo que convendría); o bien que, por despreciar la situación, sea cogido desprevenido, ya que nada os impide zarpar contra su país si nos brinda la ocasión.

            19. ταῦτα μέν ἐστιν ἃ πᾶσι δεδόχθαι φημὶ δεῖν καὶ παρεσκευάσθαι προσήκειν οἴομαι· πρὸ δὲ τούτων δύναμίν τιν’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, φημὶ προχερίσασθαι δεῖν ὑμᾶς, ἣ συνεχῶς πολεμήσει καὶ κακῶς ἐκεῖνον ποιήσει. μή μοι μυρίους μηδὲ δισμυρίους ξένους κἂν τὸν δεῖνα κἂν ὁντινοῦν χειροτονήσητε στρατηγόν, τούτῳ πείσεται καὶ ἀκολουθήσει.

Ésas son las medidas que sostengo que todos deben aprobar y los preparativos que en mi opinión conviene hacer; pero previamente afirmo, varones atenienses, que es necesario que vosotros pongáis a vuestra disposición un contingente de tropa que continuamente le haga la guerra y le cause daño. No diez mil ni veinte mil mercenarios ni las tropas esas epistolares –no me vengáis con eso –, sino un contingente que se obtendrá de la ciudadanía, y si vosotros elegís general a uno solo o a varios o a fulano o a quien quiera que sea, a ése se obedecerá y se seguirá. Y pido que a ese ejército se le proporcione aprovisionamiento.

            20. καὶ τροφὴν ταύτῃ πορίσαι κελεύω. ἔσται δ’ αὕτη τίς ἡ δύναμις καὶ πόση, καὶ πόθεν τὴν τροφὴν ἕξει, καὶ πῶς ταῦτ’ ἐθελήσει ποιεῖν; ἐγὼ φράσω, καθ’ ἕκαστον τούτων διεξιὼν χωρίς. ξένους μὲν λέγω –καὶ ὅπως μὴ ποιήσεθ’ ὃ πολλάκις ὑμᾶς ἔβλαψεν· πάντ’ ἐλάττω νομίζοντες εἶναι τοῦ δέοντος, καὶ τὰ μέγιστ’ ἐν τοῖς ψηφίσμασιν αἱρούμενοι, ἐπὶ τῷ πράττειν οὐδὲ τὰ μικρὰ ποιεῖτε· ἀλλὰ τὰ μικρὰ ποιήσαντες καὶ πορίσαντες τούτοις προστίθετε, ἂν ἐλάττω φαίνηται.

¿Y cuál será la composición de ese destacamento y la magnitud de su contingente? ¿Y de dónde obtendrá el aprovisionamiento? ¿Y de qué manera estará dispuesto a realizar los antedichos planes? Yo lo aclararé discurriendo por cada una de esas cuestiones separadamente. En cuanto a los mercenarios, propongo… y cuidado no vayáis a hacer lo que muchas veces os ha perjudicado: considerando que todo es inferior a lo necesario y eligiendo en vuestras votaciones los más elevados proyectos, a la hora de actuar no lleváis a cabo ni los humildes; pues no, realizad los humildes y atended a sus gastos, y si os parecen un tanto insignificantes, aumentad vuestra aparición a ellos.

            21. λέγω δὴ τοὺς πάντας στρατιώτας δισχιλίους, τούτων δ’ Ἀθηναίους φημὶ δεῖν εἶναι πεντακοσίους, ἐξ ἧς ἂν τινος ὑμῖν ἡλικίας καλῶς ἔχειν δοκῇ, χρόνον τακτὸν στρατευομένους, μὴ μακρὸν τοῦτον, ἀλλ’ ὅσον ἂν δοκῇ καλῶς ἐχεῖν, ἐκ διαδοχῆς ἀλλήλοις· τοὺς δ’ ἄλλους ξένους εἶναι κελεύω. καὶ μετὰ τούτων ἱππέας διακοσίους, καὶ τούτων πεντήκοντ’ Ἀθηναίους τοὐλάχιστον, ὥσπερ τοὺς πεζούς, τὸν αὐτὸν τρόπον στρατευομένους· καὶ ἱππαγωγοὺς τούτοις.

Propongo, pues, que el contingente total sea de dos mil soldados, y de ellos sostengo que quinientos han de ser atenienses, a partir de la edad que a vosotros os parezca oportuno, que sirvan durante un tiempo determinado, no largo, sino el que os parezca que esté bien, y que se vayan turnando los unos a los otros; los demás solicito que sean extranjeros. Y junto a ellos, doscientos soldados de caballería, de los cuales cincuenta atenienses al menos, que, como los de infantería, hagan el servicio de la misma manera. Y navíos de transporte para estos contingentes.

            22. εἶεν· τί πρὸς τούτοις ἔτι; ταχείας τριήρεις δέκα· δεῖ γάρ, ἔχοντος ἐκείνου ναυτικόν, καὶ ταχειῶν τριήρων ἡμῖν, ὅπως ἀσφαλῶς ἡ δύναμις πλέῃ. πόθεν δὴ τούτοις ἡ τροφὴ γενήσεται; ἐγὼ καὶ τοῦτο φράσω καὶ δείξω, ἐπειδάν, διότι τηλικαύτην ἀποχρῆν οἶμαι τὴν δύναμιν καὶ πολίτας τοὺς στρατευομένους εἶναι κελεύω, διδάξω.

Bien, ¿y qué además de eso? Diez trirremes de navegación rápida: pues teniendo aquél una flota, nos hacen falta también naves ligeras para que el ejército navegue con seguridad. Ahora bien, ¿de dónde se les procurará el mantenimiento? También eso lo aclararé y lo mostraré, una vez que haya expuesto por qué considero que tamaña fuerza es suficiente y por qué pido que sean ciudadanos los que salgan en expedición militar.

            23. τοσαύτην μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, διὰ ταῦτα, ὅτι οὐκ ἔνι νῦν ἡμῖν πορίσασθαι δύναμιν τὴν ἐκείνῳ παραταξομένην, ἀλλὰ λῃστεύειν ἀνάγκη καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ τοῦ πολέμου χρῆσθαι τὴν πρώτην· οὐ τοίνυν ὑπέρογκον αὐτὴν (οὐ γὰρ ἔστι μισθὸς οὐδὲ τροφή), οὐδὲ παντελῶς ταπεινὴν εἶναι δεῖ.

Tamaña fuerza basta por estas razones, varones atenienses: porque no nos es posible ahora procurarnos un ejército que pueda hacerle frente en orden de batalla, sino que es menester emplear la táctica del saqueo y valernos de este tipo de guerra en un principio; por tanto, no ha de ser la fuerza excesiva en número de contingentes –pues no hay soldada ni avituallamiento –, ni del todo insignificante.

            24. πολίτας δὲ παρεῖναι καὶ συμπλεῖν διὰ ταῦτα κελεύω, ὅτι καὶ πρότερόν ποτ’ ἀκούω ξενικὸν τρέφειν ἐν Κορίνθῳ τὴν πόλιν, οὖ Πολύστρατος ἡγεῖτο καὶ Ἰφικράτης καὶ Χαβρίας καὶ ἄλλοι τινές, καὶ αὐτοὺς ὑμᾶς συστρατεύεσθαι· καὶ οἶδ’ ἀκούων ὅτι Λακεδαιμονίους παραταττόμενοι μεθ’ ὑμῶν ἐνίκων οὗτοι οἱ ξένοι καὶ ὑμεῖς μετ’ ἐκείνων. ἐξ οὗ δ’ αὐτὰ καθ’ αὑτὰ τὰ ξενικὰ ὑμῖν στρατεύεται, τοὺς φίλους νικᾷ καὶ τοὺς συμμάχους, οἱ δ’ ἐχθροὶ μείζους τοῦ δέοντος γεγόνασιν. καὶ παρακύψαντ’ ἐπὶ τὸν τῆς πόλεως πόλεμον, πρὸς Ἀρτάβαζον καὶ πανταχοῖ μᾶλλον οἴχεται πλέοντα, ὁ δὲ στρατηγὸς ἀκολουθεῖ, εἰκότως· οὐ γὰρ ἔστιν ἄρχειν μὴ διδόντα μισθόν.

Por otra parte, pido que haya en ella ciudadanos y que participen en la navegación por estas razones: porque oigo decir que también antes en cierta ocasión la ciudad mantenía en Corinto un ejército de mercenarios, comandado por Polístrato, Ifícrates, Cabrias y algunos otros, y que vosotros personalmente tomabais parte en la campaña; y sé de oídas que esos mercenarios alineándose con vosotros fueron venciendo a los lacedemonios y vosotros con ellos. En cambio, desde que los ejércitos mercenarios por sí solos hacen campañas en lugar vuestros, vencen a los amigos y aliados, mientras que los enemigos se han hecho más fuertes de lo debido. Y echando un vistazo a la guerra de la ciudad, se van navegando a combatir a Artábazo o a cualquier otro lugar, y el general los sigue, naturalmente: que no es posible que mande quien no paga soldadas.

            25. τί οὖν κελεύω; τὰς προφάσεις ἀφελεῖν καὶ τοῦ στρατηγοῦ καὶ τῶν στρατιωτῶν, μισθὸν πορίσαντας καὶ στρατιώτας οἰκείους ὥσπερ ἐπόπτας τῶν στρατηγουμένων παρακαταστήσαντας· ἐπεὶ νῦν γε γέλως ἔσθ’ ὡς χρώμεθα τοῖς πράγμασιν. εἰ γὰρ ἔροιτό τις ὑμᾶς, “εἰρήνην ἄγετ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι;” “μὰ Δί’ οὐχ ἡμεῖς γ’”, εἴποτ’ ἄν, “ἀλλὰ Φιλίππῳ πολεμοῦμεν.”

¿Qué solicito, pues? Eliminar los pretextos al general y a los soldados procurándoles una paga y poniendo a su lado soldados de nuestra propia patria a modo de inspectores de las operaciones bélicas. Dado que, al menos ahora, produce risa la manera en que nos aprovechamos de las circunstancias. Pues si alguien os preguntara: “¿Estáis en paz, atenienses?”, diríais: “No, por Zeus, al menos nosotros no, sino que guerreamos con Filipo.”

            26. οὐκ ἐχειροτονεῖτε δ’ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν δέκα ταξιάρχους καὶ στρατηγοὺς καὶ φιλάρχους καὶ ἱππάρχους δύο; τί οὖν οὑτοι ποιοῦσιν; πλὴν ἑνὸς ἀνδρός, ὃν ἂν ἐκπέμψητ’ ἐπὶ τὸν πόλεμον, οἱ λοιποὶ τὰς πομπὰς πέμπουσιν ὑμῖν μετὰ τῶν ἱεροποιῶν· ὥσπερ γὰρ οἱ πλάττοντες τοὺς πηλίνους, εἰς τὴν ἀγορὰν χειροτονεῖτε τοὺς ταξιάρχους καὶ τοὺς γυλάρχους, οὐκ ἐπὶ τὸν πόλεμον.

¿No andabais votando de entre vosotros mismos diez taxiarcos, diez estrategos, diez filarcos y dos hiparcos? ¿Qué hacen, pues, ésos? Salvo un solo hombre, al que enviáis a la guerra, los demás conducen vuestras procesiones en compañía de los intendentes de los sacrificios, pues al modo de los que modelan figuritas de barro, votáis a los taxiarcos y a los filarcos para el ágora, no para la guerra.

            27. οὐ γὰρ ἐχρῆν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ταξιάρχους παρ’ ὑμῶν, ἵππαρχον παρ’ ὑμῶν, ἄρχοντας οἰκείους εἶναι, ἵν’ ἦν ὡς ἀληθῶς τῆς πόλεως ἡ δύναμις· ἀλλ’ εἰς μὲν Λῆμνον τὸν παρ’ ὑμῶν ἵππαρχον δεῖ πλεῖν, τῶν δ’ ὑπὲρ τῶν τῆς πόλεως κτημάτων ἀγωνιζομένων Μενέλαον ἱππαρχεῖν. καὶ οὐ τὸν ἄνδρα μεμφόμενος ταῦτα λέγω, ἀλλ’ ὑφ’ ὑμῶν ἔδει κεχειροτονημένον εἶναι τοῦτον, ὅστις ἂν ᾖ.

¿Y no sería necesario, varones atenienses, que los taxiarcos fuesen elegidos de entre vosotros, el Hiparco saliese de entre vosotros y los comandantes fuesen de casa, para que el ejército fuera realmente de la ciudad? Por el contrario, es menester que el Hiparco elegido de entre vosotros navegue rumbo a Lemnos y que Menelao ejerza la función de Hiparco sobre la caballería que lucha por las posesiones de la ciudad. Y esto no lo digo en plan de reproche hacia ese hombre, sino que sería necesario que éste hubiera sido votado por vosotros, fuera quien fuera.

            28. ἴσως δὲ ταῦτα μὲν ὀρθῶς ἡγεῖσθε λέγεσθαι, τὸ δὲ τῶν χρημάτων, πόσα καὶ πόθεν ἔσται, μάλιστα ποθεῖτ’ ἀκοῦσαι. τοῦτο δὴ καὶ περαίνω. χρήματα τοίνυν· ἔστι μὲν ἡ τροφή, σιτηρέσιον μόνον, τῇ δυνάχει ταύτῃ τάλαντ’ ἐνενήκοντα καὶ μικρόν τι πρός, δέκα μὲν ναυσὶ ταχείαις τετταράκοντα τάλαντα, εἴκοσιν εἰς τὴν ναῦν μναῖ τοῦ μηνὸς ἑκάστου, στρατιώταις δὲ δισχιλίοις τοσαῦθ’ ἕτερα, ἵνα δέκα τοῦ μηνὸς ὁ στρατιώτης δραχμὰς σιτηρέσιον λαμβάνῃ, τοῖς δ’ ἱππεῦσι διακοσίοις οὖσιν, ἐὰν τριάκοντα δραχμὰς ἕκαστος λαμβάνῃ τοῦ μηνός, δώδεκα τάλαντα.

Tal vez pensáis que estas propuestas están bien, pero deseáis sobre todo escuchar el asunto del dinero, cuánto va a ser y de dónde va a obtenerse. Ya voy también a eso. En cuanto al dinero, pues: asciende la manutención de ese ejército, sólo la suma para alimentación, a noventa talentos y un poco más; la de diez naves rápidas, a cuarenta talentos, veinte minas al mes por nave; para dos mil soldados, la suma ascendente a otro tanto, con el fin de que cada soldado perciba diez dracmas al mes en concepto de alimentación; y para los soldados de caballería, que son doscientos, si cada uno cobra treinta dracmas al mes, llega el total a doce talentos.

            29. εἰ δέ τις οἴεται μικρὰν ἀφορμὴν εἶναι, σιτηρέσιον τοῖς στρατευομένοις ὑπάρχειν, οὐκ ὀρθῶς ἔγνωκεν· ἐγὼ γὰρ οἶδα σαφῶς ὅτι, τοῦτ’ ἂν φένηται, προσποριεῖ τὰ λοιπὰ αὐτὸ τὸ στράτευμ’ ἀπὸ τοῦ πολέμου, οὐδένα τῶν Ἑλλήνων ἀδικοῦν οὐδὲ τῶν συμμάχων, ὥστ’ ἔχειν μισθὸν ἐντελῆ. ἐγὼ συμπλέων ἐθελοντὴς πάσχειν ὁποῦν ἕτοιμος, ἐὰν μὴ ταῦθ’ οὕτως ἔχῃ. πόθεν οὖν ὁ πόρος τῶν χρημάτων ἃ παρ’ ὑμῶν κελεύω γενέσθαι; τοῦτ’ ἤδη λέξω.

Y si alguien cree que tal cantidad constituye un escaso punto de partida para el aprovisionamiento del ejército en campaña, no piensa correctamente; pues yo sé con claridad que si esa suma llega a ser real, el propio ejército se procurará el resto valiéndose de la guerra, sin dañar injustamente a ningún griego ni aliado, de forma que obtenga la soldada completa. Yo estoy dispuesto a embarcarme con ellos como voluntario y a padecer lo que sea, si ello no es así. En cuanto a de dónde saldrá la recaudación de los dineros que os pido se alcancen, eso es lo que ya ahora os diré.


            30. “Πόρου Ἀπόδειξις” ἃ μὲν ἡμεῖς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δεδυνήμεθ’ εὑρεῖν ταῦτ’ ἐστίν· ἐπειδὰν δ’ ἐπιχειροτονῆτε τὰς γνώμας, ἂν ὑμῖν ἀρέσκῃ, χειροτονήσετε, ἵνα μὴ μόνον ἐν τοῖς ψηφίσμασι καὶ ταῖς ἐπιστολαῖς πολεμῆτε Φιλίππῳ, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις.

“Proyecto de la recaudación” Los recursos, varones atenienses, que nosotros hemos podido encontrar, ésos son; una vez que pongáis a votación las propuestas, las votaréis si os agradan, con el fin de que no hagáis la guerra a Filipo solamente con los decretos y las cartas, sino también con los hechos.

            31. δοκεῖτε δέ μοι πολὺ βέλτιον ἄν περὶ τοῦ πολέμου καὶ ὅλης τῆς παρασκευῆς βουλεύσασθαι, εἰ τὸν τόπον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῆς χώρας, πρὸς ἥν πολεμεῖτε, ἐνθυμηθείητε, καὶ λογίσαισθ’ ὅτι τοῖς πνεύμασιν καὶ ταῖς ὥραις τοῦ ἔτους τὰ πολλὰ προλαμβάνων διαπράττεται Φίλιππος, καὶ φυλάξας τοὺς ἐτησίας ἢ τὸν χειμῶν’ ἐπιχειρεῖ, ἡνίκ’ ἂν ἡμεῖς μὴ δυναίμεθ’ ἐκεῖσ’ ἀφικέσθαι.

Me parece que deliberaríais mucho mejor sobre la guerra y el conjunto de los preparativos si tomarais en consideración, varones atenienses, los condicionamientos geográficos de la región contra la que lucháis y si tuvierais en cuenta que Filipo logra sus propósitos y se nos anticipa la mayor parte de las veces amparándose en los vientos y en las estaciones del año y ataca tras haber esperado los vientos etesios o el invierno, cuando nosotros no podríamos legar allí.

            32. δεῖ τοίνυν ταῦτ’ ἐνθυμουμένους μὴ βουθείαις πολεμεῖν (ὑστεριοῦμεν γὰρ ἁπάντων), ἀλλὰ παρασκευῇ συνεχεῖ καὶ δυνάμει. ὑπάρχει δ’ ὑμῖν χειμαδίῳ μὲν χρῆσθαι τῇ δυνάμει Λήμνῳ καὶ Θάσῳ καὶ Σκιάθῳ καὶ ταῖς ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ νήσοις, ἐν αἷς καὶ λιμένες καὶ σῖτος καὶ ἃ χρὴ στρατεύματι πάνθ’ ὑπάρχει· τὴν δ’ ὥραν τοῦ ἔτους, ὅτε καὶ πρὸς τῇ γῇ γενέσθαι ῥᾴδιον καὶ τὸ τῶν πνευμάτων ἀσφαλές, πρὸς αὐτῇ τῇ χώρᾳ καὶ πρὸς τοῖς τῶν ἐμπορίων στόμασιν †ῥᾳδίως ἔσται.†

Así que, teniendo eso bien presente, no debemos hacer la guerra con expediciones de socorro (pues llegaremos al final de todo), sino con preparativos y ejército permanentes. Os es posible usar, como cuarteles de invierno para la tropa, Lemnos, Tasos, Escíatos y las islas que están en esa zona, en las cuales hay puertos, alimentos y todo lo que para un ejército se requiere; y en la estación del año en que es fácil estar cerca de tierra y el soplo de los vientos es seguro, estará fácilmente junto a su país y junto a las desembocaduras del tráfico de mercados.

            33. ἃ μὲν οὖν χρήσεται καὶ πότε τῇ δυνάμει, παρὰ τὸν καιρὸν ὁ τούτων κύριος καταστὰς ὑφ’ ὑμῶν βουλεύσεται· ἃ δ’ ὑπάρξαι δεῖ παρ’ ὑμῶν, ταῦτ’ ἐστὶν ἁγὼ γέγραφα. ἂν ταῦτ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πορίσητε, τὰ χρήματα πρῶτον ἃ λέγω, εἶτα καὶ τἄλλα παρασκευάσαντες, τοὺς στρατιώτας, τὰς τριήρεις, τοὺς ἱππέας, ἐντελῆ πᾶσαν τὴν δύναμιν νόμῳ κατακλείσητ’ ἐπὶ τῷ πολέμῳ μένειν, τῶν μὲν χρημάτων αὐτοὶ ταμίαι καὶ πορισταὶ γιγνόμενοι, τῶν δὲ πράξεων παρὰ τοῦ στρατηγοῦ τὸν λόγον ζητοῦντες, παύσεσθ’ ἀεὶ περὶ τῶν αὐτῶν βουλευόμενοι καὶ πλέον οὐδὲν ποιοῦντες,

Cómo y cuándo se empleará este ejército, lo ecidirá según la ocasión el jefe designado por vosotros; pero lo que es menester que vosotros aportéis, eso es lo que yo tengo expresado por escrito en mi proyecto. Si proporcionáis, varones atenienses, en primer lugar ese dinero que digo, y luego, preparando lo demás –los soldados, los trirremes, la caballería –, constreñís al ejército entero y completo, mediante una ley, a permanecer en el campo de acción de la guerra, convirtiéndoos vosotros mismos en administradores y proveedores del dinero, y poniéndoos en condiciones de reclamar al general la razón de las acciones, dejaréis de deliberar siempre sobre lo mismo sin realizar progreso alguno.

            34. καὶ ἔτι πρὸς τούτῳ πρῶτον μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὸν μέγιστον τῶν ἐκείνου πόρων ἀφαιρήσεσθε. ἔστι δ’ οὗτος τίς; ἀπὸ τῶν ὑμετέρων ὑμῖν πολεμεῖ συμμάχων, ἄγων καὶ φέρων τοὺς πλέοντας τὴν θάλατταν. ἔπειτα τί πρὸς τούτῳ; τοῦ πάσχειν αὐτοὶ κακῶς ἔξω γενήσεσθε, οὐχ ὥσπερ τὸν παρελθόντα χρόνον εἰς Λῆμνον καὶ Ἴμβρον ἐμβαλὼν αἰχμαλώτους πολίτας ὑμετέρους ᾤχετ’ ἔχων, πρὸς τῷ Γεραιστῷ τὰ πλοῖα συλλαβὼν ἀμύθητα χρήματ’ ἐξέλεξε, τὰ τελευταῖ’ εῖς Μαραθῶν’ ἀπέβη καὶ τὴν ἱερὰν ἀπὸ τῆς χώρας ᾤχετ’ ἔχων τριήρη, ὑμεῖς δ’ οὔτε ταῦτα δύνασθε κωλύειν οὔτ’ εἰς τοὺς χρόνους, οὓς ἂν προθῆσθε, βοηθεῖν.

Y todavía, además de eso, primeramente, varones atenienses, le quitaréis el más importante de sus ingresos. ¿Y cuál es ése? Que lucha con vosotros a costa de vuestros aliados, raptando y despojando a los que navegan por el mar. ¿Y luego qué, además de eso? Vosotros mismos os veréis libres de padecimiento, no como en el tiempo pasado cuando se lanzó contra Lemnos e Imbros y se marchó de allí llevándose prisioneros a ciudadanos vuestros, y cuando apresó las naves cerca del Geresto y sacó a cuenta de ello incalculables sumas de dinero, y cuando finalmente desembarcó en Maratón y se marchó llevándose de la región el trirreme sagrado, y vosotros ni podeís impedir esos hechos ni enviar expediciones de auxilio en las fechas que de antemano fijéis.

            35. καίτοι τί δήποτ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, νομίζετε τὴν μὲν τῶν Παναθηναίων ἑορτὴν καὶ τὴν τῶν Διονυσίων ἀεὶ τοῦ καθήκοντος χρόνου γίγνεσθαι, ἄν τε δεινοὶ λάχωσιν ἄν τ’ ἰδιῶται οἱ τούτων ἑκατέρων ἐπιμελούμενοι, εἰς ἃ τοσαῦτ’ ἀναλίσκεται χρήματα, ὅσ’ οὐδ’ εἰς ἕνα τῶν ἀποστόλων, καὶ τοσοῦτον ὄχλον καὶ παρασκευὴν ὅσην οὐκ οἶδ’ εἴ τι τῶν ἁπάντων ἔχει, τοὺς δ’ ἀποστόλους πάντας ὑμῖν ὑστερίζειν τῶν καιρῶν, τὸν εἰς Παγασάς, τὸν εἰς Ποτείδαιαν·

Sin embargo, ¿por qué creéis, varones atenienses, que la fiesta de las Panateneas y la de las Dionisias siempre se celebran en las fechas correspondientes, ya sean expertos, ya gentes sencillas los que por designación de la suerte se encargan de una u otra de ellas; fiestas en las que se gastan cantidades de dinero que no se invierten en ninguna de las expediciones y que concentran tanta muchedumbre y tan gran número de preparativos como no sé yo si alguna otra celebración, y, en cambio, todas nuestras expediciones llegan con posterioridad a su oportuno momento, la de Metone, la de Págasas, la de Potidea?

            36. ὅτι ἐκεῖνα μὲν ἅπαντα νόμῳ τέτακται, καὶ πρόοιδεν ἕκαστος ὑμῖν ἐκ πολλοῦ τίς χορηγὸς ἢ γυμνασίαρχος τῆς φυλῆς, πότε καὶ παρὰ τοῦ καὶ τί λαβόντα τί δεῖ ποιεῖν, οὐδὲν ἀνεξέταστον οὐδ’ ἀόριστον ἐν τούτοις ἡμέληται· ἐν δὲ τοῖς περὶ τοῦ πολέμου καὶ τῇ τούτου παρασκευῇ ἄτακτα, ἀδιόρθωτα, ἀόρισθ’ ἅπαντα. τοιγαροῦν ἅμ’ ἀκηκόαμέν τι καὶ τριηράρχους καθίσταμεν καὶ τούτοις ἀντιδόσεις ποιούμεθα καὶ περὶ χρημάτων πόρου σκοπούμεν, καὶ μετὰ ταῦτ’ ἐμβαίνειν τοὺς μετοίκους ἔδοξε καὶ τοὺς χωρὶς οἰκοῦντας,

Porque aquellas todas están reguladas por ley y cada uno de vosotros sabe de antemano con anticipación quién es el corego o el gimnasiarco de la tribu, cuándo, de quién y qué cantidad de dinero ha de recibir y para qué, sin que se haya descuidado nada por falta de control o precisión; por el contrario, en lo pertinente a la guerra y a los preparativos de ella, todo es desorden, descontrol e imprecisión. En consecuencia, una vez que hemos recibido una noticia, designamos trierarcos, entablamos procesos de intercambio de bienes entre ellos, reflexionamos sobre ingreso de fondos; después de eso decidimos embarcar a los metecos y a los libertos, luego, por el contrario, embarcar nosotros mismos, luego, cambiar las tripulaciones,

            37. εἶτ’ αὐτοὺς πάλιν, εἶτ’ ἁντεμβιβάζειν, εἶτ’ ἐν ὅσῳ ταῦτα μέλλεται, προαπόλωλεν τὸ ἐφ’ ὃ ἂν ἐκπλέωμεν· τὸν γὰρ τοῦ πράττειν χρόνον εἰς τὸ παρασκευάζεσθαι ἀναλίσκομεν, οἱ δὲ τῶν πραγμάτων οὐ μένουσι καιροὶ τὴν ἡμετέραν βραδυτῆτα καὶ εἰρωνείαν, ἃς δὲ τὸν μεταξὺ χρόνον δυνάμεις οἰόμεθ’ ἡμῖν ὑπάρχειν, οὐδὲν οἷαί τ’ οὖσαι ποιεῖν ἐπ’ αὐτῶν τῶν καιρῶν ἐξελέγχονται. ὁ δ’ εἰς τοῦθ’ ὕβρεως ἐλήλυθεν ὥστ’ ἐπιστέλλειν Εὐβοεῦσιν ἤδη τοιαύτας ἐπιστολάς.

luego, mientras se anda en esas dilaciones, perdido está ya lo que era el objeto de nuestra expedición naval; pues el tiempo de actuar lo gastamos en hacer nuestros preparativos, mientras que las oportunidades de los sucesos no aguardan ni a nuestra lentitud ni a nuestros pretextos. Y las fuerzas que creíamos poseer en el entretanto, en las ocasiones precisas se revelan incapaces de hacer nada. Por su parte, él ha llegado a tal grado de insolencia, que a los eubeos les está enviando ya cartas como ésta.

            38. “Ἐπιστολῆς Ἀνάγνωσις” τούτων, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῶν ἀνεγνωσμένων ἀληθῆ μέν ἐστι τὰ πολλά, ὡς οὐκ ἔδει, οὐ μὴν ἀλλ’ ἴσως οὐχ ἡδε’ ἀκούειν. ἀλλ’ εἰ μέν, ὅσ’ ἄν τις ὑπερβῇ τῷ λόγῳ. ἵνα μὴ λυπήσῃ, καὶ τὰ πράγμαθ’ ὑπερβήσεται, δεῖ πρὸς ἡδονὴν δημηγορεῖν· εἰ δ’ ἡ τῶν λόγων χάρις, ἂν ᾖ μὴ προσήκουσα, ἔργῳ ζημία γίγνεται, αἰσχρόν ἐστι φενακίζειν ἑαυτούς, καὶ ἅπαντ’ ἀναβαλλομένους ἃν ᾖ δυσχερῆ πάντων ὑστερεῖν τῶν ἔργων,

“Lectura de la carta” De lo que se ha leído, varones atenienses, la mayor parte es verdad –tal como no debiera –, por más que, tal vez, no sea agradable de escuchar. Ahora bien, si cuanto uno pasa por alto en el discurso con el fin de que no cause aflicción, también los acontecimientos lo van a pasar por alto, entonces es menester hablar en público con propósito de complacencia; pero si el halago de las palabras, cuando no corresponde a la realidad, se convierte en castigo, es vergonzoso engañarse a sí mismos y, demorando lo que sea difícil, llegar tarde a todas las empresas;

            39. καὶ μηδὲ τοῦτο δύνασθαι μαθεῖν, ὅτι δεῖ τοὺς ὀρθῶς πολέμῳ χρωμένους οὐκ ἀκολουθεῖν τοῖς πράγμασιν, ἀλλ’ αὐτοὺς ἔμπροσθεν εἶναι τῶν πραγμάτων, καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ τῶν στρατευμάτων ἀξιώσειέ τις ἂν τὸν στρατηγὸν ἡγεῖσθαι, οὕτω καὶ τῶν πραγμάτων τοὺς βουλευομένους, ἵν’ ἂν ἐκείνοις δοκῇ, ταῦτα πράττηται καὶ μὴ τὰ συμβάντ’ ἀναγκάζωνται διώκειν.

y no poder aprender ni esto: que necesariamente los que dirigen bien una guerra no han de seguir a los acontecimientos, sino ir por delante de ellos, y que del mismo modo que se podría exigir al general guir a sus ejércitos, así también a los políticos dirigir los acontecimientos, para que se haga lo que aquéllos decidan y no se vean obligados a correr en pos de las circunstancias fortuitas.

            40. ὑμεῖς δ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πλεῖστη δύναμιν ἁπάντων ἔχοντες, τριήρεις, ὁπλίτας, ἱππέας, χρημάτων πρόσοδον, τούτων μὲν μέχρι τῆς τήμερον ἡμέρας οὐδενὶ πώποτ’ εἰς δέον τι κέχρησθε, οὐδὲν δ’ ἀπολείπετε, ὥσπερ οἱ βάρβαροι πυκτεύουσιν, οὕτω πολεμεῖν Φιλίππῳ. καὶ γὰρ ἐκείνων ὁ πληγεὶς ἀεὶ τῆς πληγῆς ἔχεται, κἂν ἑτέρωσε πατάξῃ τις, ἐκεῖσ’ εἰσὶν αἱ χεῖρες· προβάλλεσθαι δ’ ἢ βλέπειν ἐναντίον οὔτ’ οἶδεν οὔτ’ ἐθέλει.

Pero vosotros, varones atenienses, que poseéis una fuerza superior a cualquier otra, trirremes, hoplitas, caballería, ingresos, de esos recursos hasta el día de hoy no os habéis servido de ninguno para cosa de provecho, y nada os falta para luchar con Filipo al modo en que los bárbaros boxean. En efecto, el que de aquéllos ha recibido un golpe, se agarra siempre la parte golpeada y si se le sacude en otro lugar, allí están ya sus manos; pero cubrirse o mirar de frente, ni sabe ni quiere.

            41. καὶ ὑμεῖς, ἂν ἐν Χερρονήσῳ πύθησθε Φίλιππον, ἐκεῖσε βοηθεῖν ψηφίζεσθε, ἂν ἐν Πύλαις, ἐκεῖσε, ἂν ἄλλοθί που, συμπαραθεῖτ’ ἄνω κάτω, καὶ στρατηγεῖσθ’ ὑπ’ ἐκεῖνου, βεβούλεσθε δ’ οὐδὲν αὐτοὶ συμφέρον περὶ τοῦ πολέμου, οὐδὲ πρὸ τῶν πραγμάτων προορᾶτ’ οὐδέν, πρὶν ἂν ἢ γεγενημένον ἢ γιγνόμενόν τι πόθησθε. ταῦτα δ’ ἴσως πρότερον μὲν ἐνῆν· νῦν δ’ ἐπ’ αὐτὴν ἥκει τὴν ἀκμήν, ὥστ’ οὐκέτ’ ἐγχωρεῖ.

Igual vosotros: si os enteráis de que Filipo está en el Quersoneso, votáis que se envíe allí una expedición de auxilio; si en las Termópilas, allá la mandáis; si en cualquier otro lugar, andáis corriendo de arriba para abajo y os dejáis maniobrar por él, pero no tenéis decidido por vuestra parte nada que sea de interés con respecto a la guerra, ni nada prevéis con anterioridad a los acontecimientos, antes de que os enteréis de que algo ha sucedido o está sucediendo. Eso tal vez antes era posible; pero ahora se ha llegado al momento culminante, de forma que ya no cabe seguir así.

            42. δοκεῖ δέ μοι θεῶν τις, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῖς γιγνομένοις ὑπὲρ τῆς πόλεως αἰσχυνόμενος τὴν φιλοπραγμοσύνην ταύτην ἐμβαλεῖν Φιλίππῳ. εἰ γὰρ ἔχων ἃ κατέστραπται καὶ προείληφεν ἡσυχίαν ἔχειν ἤθελε καὶ μηδὲν ἔπραττεν ἔτι, ἀποχρῆν ἐνίοις ὑμῶν ἄν μοι δοκεῖ, ἐξ ὧν αἰσχύνην καὶ ἀνανδρίαν καὶ πάντα τὰ αἴσχιστ’ ὠφληκότες ἂν ἦμεν δημοσίᾳ· νῦν δ’ ἐπιχειρῶν ἀεί τινι καὶ τοῦ πλείονος ὀφεγόμενος ἴσως ἂν ἐκκαλέσαιθ’ ὑμᾶς, εἴπερ μὴ παντάπασιν ἀπγνώκατε.

Me parece, varones atenienses, que algún dios, sintiendo vergüenza por la ciudad a causa de lo que está sucediendo, infundió a Filipo ese afán de actividad. Pues si con la posesión de lo que ha sometido y conquistado anticipadamente quisiera mantenerse en calma y ya no realizase nada, a algunos de vosotros me parece que les resultaría suficiente la situación en virtud de la cual, como estado, hubiéramos sido multados con os oprobios que dan lugar a deshonor, cobardía y todas las vergüenzas; pero como la realidad es que anda siempre intentando algo nuevo y buscando el incremento, tal vez puede llegar a desafiaros, si es que no habéis renunciado definitivamente a ello.

            43. θαυμάζω δ’ ἔγωγε, εἰ μηδεὶς ὑμῶν μήτ’ ἐνθυμεῖται μήτ’ ὀργίζεται, ὁρῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὴν μὲν ἀρχὴν τοῦ πολέμου γεγενημένην περὶ τοῦ τιμωρήσασθαι Φίλιππον, τὴν δὲ τελευτὴν οὖσαν ἤδη ὑπὲρ τοῦ μὴ παθεῖν κακῶς ὑπὸ Φιλίππου. ἀλλὰ μήν ὅτι γ’ οὐ στήσεται, δῆλον, εἰ μή τις κωλύσει. εἶται τοῦτ’ ἀναμενοῦμεν; καὶ τριήρεις κενὰς καὶ τὰς παρὰ τοῦ δεῖνος ἐλπίδας ἂν ἀποστείλητε, πάντ’ ἔχειν οἴεσθε καλῶς;

Yo, personalmente, me sorprendo de que ninguno de vosotros reflexione o se irrite al ver, varones atenienses, que la iniciación de esta guerra haya tenido lugar para castigar a Filipo y que su final sea ya para no sufrir daño a manos de Filipo. Pues que no se detendrá, es evidente, si alguien no le pone impedimento. Entonces, ¿vamos a estar soportando eso? ¿Creéis que todo irá bien si enviáis trirremes vacíos y las esperanzas que haya sugerido fulano o mengano?

            44. οὐκ ἐμβησόμεθα; οὐκ ἔξιμεν αὐτοὶ μέρει γέ τινι στρατιωτῶν οἰκείων νῦν, εἰ καὶ μὴ πρότερον; οὐκ ἐπὶ τὴν ἐκείνου πλευσόμεθα; ποῖ οὖν προσορμιούμεθ’ ἤρετό τις. εὑρήσει τὰ σαθρά, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῶν ἐκείνου πραγμάτων αὐτὸς ὁ πόλεμος, ἂν ἐπιχειρῶμεν· ἂν μέντοι καθώμεθ’ οἴκοι, λοιδορουμένων ἀκούοντες καὶ αἰτιωμένων ἀλλήλους τῶν λεγόντων, οὐδέποτ’ οὐδὲν ἡμῖν μὴ γένηται τῶν δεόντων.

¿No nos embarcaremos? ¿No saldremos nosotros mismos en campaña con una parte de nuestros propios soldados ahora, ya que no lo hicimos antes? ¿No navegaremos con rumbo al territorio de aquél para atacarlo? ¿Dónde, pues, echaremos el ancla?, me emprendemos, varones atenienses, descubrirá los puntos flacos de la situación en que aquél se encuentra; si, por el contrario, nos quedamos sentados en casa oyendo las mutuas injurias y acusaciones que se dirigen los oradores, nunca será posible que nos sobrevenga nada de lo que es necesario.

            45. ὅποι μὲν γὰρ ἄν, οἶμαι, μέρος τι τῆς πόλεως συναποσταλῇ, κἂν μὴ πᾶσα, καὶ τὸ τῶν θεῶν εὐμενὲς καὶ τὸ τῆς τύχης συναγωνίζεται· ὅποι δ’ ἂν στρατηγὸν καὶ ψήφισμα κενὸν καὶ τὰς ἀπὸ τοῦ βήματος ἐλπίδας ἐκπέμψητε, οὐδὲν ὑμῖν τῶν δεόντων γίγνεται, ἀλλ’ οἱ μὲν ἐχθροὶ καταγελῶσιν, οἱ δὲ σύμμαχοι τεθνᾶσι τῷ δέει τοὺς τοιούτους ἀποστόλους.

Pues, en mi opinión, dondequiera que sea enviada una parte de la ciudad, aunque no sea totalmente ateniense, allí siguen colaborando en los esfuerzos la benevolencia de los dioses y la de la fortuna; en cambio, dondequiera que enviéis un estratego y un decreto vano y las esperanzas difundidas desde la tribuna oratoria, allí nada de lo necesario se os cumple, sino que los enemigos se burlan y los aliados se mueren de miedo ante las tropas expedicionarias de esa laya.

            46. οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστιν ἕν’ ἄνδρα δυνηθῆναί ποτε ταῦθ’ ὑμῖν πρᾶξαι πάνθ’ ὅσα βούλεσθε· ὑποσχέσθαι μέντοι καὶ φῆσαι καὶ τὸν δεῖν’ αἰτιάσασθαι καὶ τὸν δεῖν’ ἔστι, τὰ δὲ πράγματ’ ἐκ τούτων ἀπόλωλεν· ὅταν γὰρ ἡγῆται μὲν ὁ στρατηγὸς ἀθλίων ἀπομίσθων ξένων, οἱ δ’ ὑπὲρ ὧν ἂν ἐκεῖνος πράξῃ πρὸς ὑμᾶς ψευδόμενοι ῥᾳδίως ἐνθάδ’ ὦσιν, ὑμεῖς δ’ ἐξ ὧν ἂν ἀκούσηθ’ ὅ τι ἂν τύχητε ψηφίζησθε, τί καὶ χρὴ προσδοκᾶν;

Porque no es posible, no es posible que un solo hombre sea capaz algún día de realizar para vosotros todo eso que queréis; prometer, sin embargo, y hacer afirmaciones y acusar a fulano y a mengano, eso sí que es posible, pero a raíz de esas prácticas nuestra política se malogra; pues cuando el general manda en miserables mercenarios sin paga, y otros aquí hay que con facilidad os engañan a propósito de las realizaciones de aquél, y vosotros, a partir de las noticias que recibáis, votáis lo que se os ocurra, ¿qué más hay que esperar?

            47. πῶς οὖν ταῦτα παύσεται; ὅταν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοὺς αὐτοὺς ἀποδείξητε στρατιώτας καὶ μάρτυρας τῶν στρατηγουμένων καὶ δικαστὰς οἴκαδ’ ἐλθόντας τῶν εὐθυνῶν, ὥστε μὴ ἀκούειν μόνον ὑμᾶς τὰ ὑμέτερ’ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ παρόντας ὁρᾶν. νῦν δ’ εἰς τοῦθ’ ἥκει τὰ πράγματ’ αἰσχύνης ὥστε τῶν στρατηγῶν ἕκαστος δὶς καὶ τρὶς κρίνεται παρ’ ὑμῖν περὶ θανάτον, πρὸς δὲ τοὺς ἐχθροὺς οὐδεὶς οὐδ’ ἅπαξ αὐτῶν ἀγωνίσασθαι περὶ θανάτου τολμᾷ, ἀλλὰ τὸν τῶν ἀνδραποδιστῶν καὶ λωποδυτῶν θάνατον μᾶλλον αἱροῦνται τοῦ προσήκοντος· κακούργου μὲν γὰρ ἐστι κριθέντ’ ἀποθανεῖν, στρατηγοῦ δὲ μαχόμενον τοῖς πολεμίοις.

Entonces, ¿cómo cesará eso? Cuando vosotros, varones atenienses, designéis a los mismos hombres soldados, testigos de las operaciones militares y jueces de las rendiciones de cuentas, una vez hayan vuelto a su patria, de modo que vosotros no solamente escuchéis vuestros propios intereses, sino que, además, estéis presentes para verlos. Ahora las cosas han llegado a tal grado de desvergüenza, que cada general es juzgado dos o tres veces ante vosotros en causas de pena capital; en cambio, contra los enemigos ninguno de ellos ni por una sola vez se atreve a luchar jugándose la vida; antes bien, prefieren la muerte de los piratas y bandoleros a la que les cuadra; de un general, morir combatiendo con los enemigos.

            48. ἡμῖν δ’ οἱ μὲν περιιόντες μετὰ Λακεδαιμονίων φασὶ Φίλιππον πράττειν τὴν Θηβαίων κατάλυσιν καὶ τὰς πολιτείας διασπᾶν, οἱ δ’ ὡς πρέσβεις πέπομφεν ὡς βασιλέα, οἱ δ’ ἐν Ἰλλυριοῖς πόλεις τειχίζειν, οἱ δὲ λόγους πλάττουντες ἕκαστος περιερχόμεθα.

Y entre nosotros, unos van por ahí diciendo que Filipo en colaboración con los lacedemonios prepara la ruina de Tebas y el desmembramiento de su confederación política; otros, que ha enviado mensajeros al Rey; otros, que fortifica ciudades en Iliria; otros, finalmente, andamos de un lado para otro modelando cada uno sus propias historias.

            49. ἐγὼ δ’ οἶμαι μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, νὴ τοὺς θεοὺς ἐκεῖνον μεθύειν τῷ μεγέθει τῶν πεπραγμένων καὶ πολλὰ τοιαυτ’ ὀνειροπολεῖν ἐν τῇ γνώμῃ, τήν τ’ ἐρημίαν τῶν κωλυσόντων ὁρῶντα καὶ τοῖς πεπραγμένοις ἐπῃρμένον, οὐ μέντοι μὰ Δί’ οὕτω γε προαιρεῖσθαι πράττειν ὥστε τοὺς ἀνογτοτάτους τῶν παρ’ ἡμῖν εἰδέναι τί μέλλει ποιεῖν ἐκεῖνος· ἀνοητότατοι γάρ εἰσιν οἱ λογοποιοῦντες.

Yo, por mi parte, creo, varones atenienses (sí que lo creo, por los dioses), que aquél está embriagado por la grandeza de sus relaciones y en su imaginación da vueltas a muchos sueños de similares éxitos, al ver la inexistencia de quienes se los impidan y encumbrado por las empresas realizadas; sin embargo, en lo que no creo, por Zeus, es en que elija de tal forma, que los más insensatos de entre nosotros sepan qué es lo que va a hacer aquél; pues los más insensatos son los forjadores de historias.

            50. ἀλλ’ ἂν ἀφέντες ταῦτ’ ἐκεῖν’ εἰδῶμεν, ὅτι ἐχθρὸς ἅνθρωπος καὶ τὰ ἡμέτερ’ ἡμᾶς ἀποστερεῖ καὶ χρόνον πολὺν ὕβρικε, καὶ ἅπανθ’ ὅσα πώποτ’ ἠλπίσαμέν τινα πράξειν ὑπὲρ ἡμῶν καθ’ ἡμῶν εὕρηται, καὶ τὰ λοιπὰ ἐν αὐτοῖς ἡμῖν ἐστί, κἂν μὴ νῦν ἐθέλωμεν ἐκεῖ πολεμεῖν αὐτῷ, ἐνθάδ’ ἴσως ἀναγκασθησόμεθα τοῦτο ποιεῖν, ἂν ταῦτ’ εἰδῶμεν, καὶ τὰ δέοντ’ ἐσόμεθ’ ἐγνωκότες καὶ λόγων ματαίων ἀπηλλαγμένοι· οὐ γὰρ ἅττα ποτ’ ἔσται δεῖ σκοπεῖ, ἀλλ’ ὅτι φαῦλα, ἂν μὴ προσέχητε τὸν νοῦν καὶ τὰ προσήκοντα ποιεῖν ἐθέλητε, εὖ εἰδέναι.

Pero si dejando eso aparte nos hacemos cargo de que este hombre es enemigo, de que nos está despojando de lo nuestro, de que durante mucho tiempo nos está insultando, de que todo cuanto en cualquier ocasión esperamos que hiciera por nosotros resulta que se ha vuelto en contra neustra, de que el futuro está en neustras propias manos, y de que si ahora no queremos combatir allí con él, tal vez nos veremos forzados a hacerlo aquí, si nos hacemos cargo de eso, habremos decidido lo que hace falta, y nos habremos librado de vanos discursos; pues no hay que considerar lo que llegará a suceder, sino saber a ciencia cierta que será desastroso, si no aplicáis a ello vuestro entendimiento y no queréis hacer lo que os conviene.

            51. ἐγὼ μὲν οὖν οὔτ’ ἄλλοτε πώποτε πρὸς χάριν εἱλόμην λέγειν ὅ τι ἂν μὴ καὶ συνοίσειν πεπεισμένος ὦ, νῦν θ’ ἃ γιγνώσκω πάνθ’ ἁπλῶς, οὐδὲν ὑποστειλάμενος, πεπαρρησίασμαι. ἐβουλόμην δ’ ἄν, ὥσπερ ὅτι ὑμῖν συμφέρει τὰ βέλτιστ’ εἰπόντι· πολλῷ γὰρ ἂν ἥδιον εἶχον. νῦν δ’ ἐπ’ ἀδήλοις οὖσι τοῖς ἀπὸ τούτων ἐμαυτῷ γενησομένοις, ὅμως ἐπὶ τῷ συνάσειν ὑμῖν, ἂν πράξητε, ταῦτα πεπεῖσθαι λέγειν αἱροῦμαι. νικῴη δ’ ὅ τι πᾶσιν μέλλει συνοίσειν.

Yo, por mi parte, nunca en otra ocasión me resolví a deciros en plan de halago algo de lo que no estuviera convencido que os iba a ser útil; y ahora todo lo que pienso sencillamente, sin disimular nada, os lo he confesado con franqueza. Y quisiera que así como sé que a vosotros os conviene escuchar los mejores consejos, del mismo modo supiera que será provechoso también para el que los enuncia; pues me sentiría mucho más a gusto. Pero ahora, aunque lo que me resultará de la propuesta está en terreno incierto, sin embargo, me resuelvo a exponerla en el convencimiento de que si la llevaís a efecto, os resultará conveniente. Y que triunfe lo que a todos convenga.

No hay comentarios:

Publicar un comentario